top of page

פרסומים 2014

 

פולניצר, ר' (2014), "השוואה בין באזל III/II וסולבנסי II",יIARM - האיגוד הישראלי למנהלי סיכונים, אפריל.

 

פולניצר, ר' (2014), "מדידה וניהול סיכוני מודל", IARM - האיגוד הישראלי למנהלי סיכונים, אפריל.

 

פולניצר, ר' (2014), "VaR של סיכונים תפעוליים במתודת LDA",יIRAM - האיגוד הישראלי למנהלי סיכונים, אפריל.

 

פולניצר, ר' (2014), "אמידת ההסתברות לחדלות פירעון באמצעות מודל KMV-Merton",יIARM - האיגוד הישראלי למנהלי סיכונים, מרץ.

 

פולניצר, ר' (2014), "מתאם חדלות פירעון (Default Correlation)",יIARM - האיגוד הישראלי למנהלי סיכונים, מרץ.

 

פולניצר, ר' (2014), "כימות חשיפת אשראי של צד נגדי, II: השפעת הבטוחות", IARM - האיגוד הישראלי למנהלי סיכונים, מרץ.

 

פולניצר, ר' (2014), "כימות חשיפת אשראי של צד נגדי I",יIARM - האיגוד הישראלי למנהלי סיכונים, מרץ.

 

פולניצר, ר' (2014), "תמחור סיכוני אשראי של צד נגדי", IARM - האיגוד הישראלי למנהלי סיכונים, פברואר.

פולניצר, ר' (2014), "סיכוני אשראי וסיכוני צד נגדי", IARM - האיגוד הישראלי למנהלי סיכונים, פברואר.

פולניצר, ר' (2014), "אמידת דירוג אשראי והסתברות לחדלות פירעון - חלק ה", IARM - האיגוד הישראלי למנהלי סיכונים, פברואר.

 

פולניצר, ר' (2014), "אמידת דירוג אשראי והסתברות לחדלות פירעון - חלק ד", IARM - האיגוד הישראלי למנהלי סיכונים, פברואר.

 

פולניצר, ר' (2014), "אמידת דירוג אשראי והסתברות לחדלות פירעון - חלק ג", IARM - האיגוד הישראלי למנהלי סיכונים, פברואר.

 

פולניצר, ר' (2014), "אמידת דירוג אשראי והסתברות לחדלות פירעון - חלק ב", IARM - האיגוד הישראלי למנהלי סיכונים, פברואר.

 

פולניצר, ר' (2014), "אמידת דירוג אשראי והסתברות לחדלות פירעון - חלק א", IARM - האיגוד הישראלי למנהלי סיכונים, פברואר.

 

פולניצר, ר' (2014), "שימוש בשיטת Monte Carlo סימולציות למידול מחירי מניות וסחורות", IARM - האיגוד הישראלי למנהלי סיכונים, ינואר.

 

פולניצר, ר' (2014), "שימוש במודל ה- VaR בגישת מונטה-קרלו לאמידת סיכוני שוק", IARM - האיגוד הישראלי למנהלי סיכונים, ינואר.

 

פולניצר, ר' (2014), "שימוש במודל ה-VaR בגישה ההיסטורית לאמידת סיכוני שוק", IARM - האיגוד הישראלי למנהלי סיכונים, ינואר.

 

פולניצר, ר' (2014), "שימוש במודל ה - VaR בגישה האנליטית לאמידת סיכוני שוק", IARM - האיגוד הישראלי למנהלי סיכונים, ינואר.

קשי, מ' (2014), ניתוח מרכיב ההטבה במע"מ 0 לרוכשי דירה ראשונה.​

פולניצר, ר' (2014), שערי ריבית.​

פולניצר, ר' (2014), אסטרטגיות גידור באמצעות עתידיות.

פולניצר, ר' (2014), שוקי עתידיות וצדדים נגדיים מרכזיים.​

פולניצר, ר' (2014), מבוא לאופציות והנדסה פיננסית.​

 

bottom of page