top of page

פרסומים 2015

 

פולניצר, ר' (2015), "עמדתה הנוכחית של הרשות פוגעת פגיעה חמורה בחופש העיסוק של מעריכי השווי בישראל", FUNDER - מגזין ניהול ההשקעות, הביטוח והפנסיה של ישראל, דצמבר.

 

פולניצר, ר' (2015), "גישות להערכת שווי תאגידים: גישות להערכת שווי נכסים בלתי מוחשיים", סטטוס - כתב עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית, דצמבר.

 

פולניצר, ר' (2015), "מעריך שווי, בדיקות סבירות לפניך!", סטטוס - כתב עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית, דצמבר.

 

פולניצר, ר' (2015), "גישות להערכת שווי תאגידים: גישת הנוסחה", סטטוס - כתב עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית, נובמבר.

 

פולניצר, ר' (2015), "גישות להערכת שווי תאגידים: גישת ההכנסות", סטטוס - כתב עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית, נובמבר.

 

פולניצר, ר' (2015), "גישות להערכת שווי תאגידים: גישת השוק", סטטוס - כתב עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית, אוקטובר.

 

פולניצר, ר' (2015), "גישות להערכת שווי תאגידים: גישת הנכס", סטטוס - כתב עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית, אוקטובר.

 

פולניצר, ר' ונ' בלזברג (2015), "האקטואר הפיננסי", סטטוס - כתב עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית, מאי.

 

פולניצר, ר' ונ' בלזברג (2015), "מהי אקטואריה פיננסית?", סטטוס - כתב עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית, מאי.

 

פולניצר, ר' ונ' בלזברג (2015), "מהו חישוב אקטוארי?", סטטוס - כתב עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית, אפריל.

 

פולניצר, ר' ונ' בלזברג (2015), "מיהו אקטואר?", סטטוס - כתב עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית, אפריל.

 

פולניצר, ר' (2015), "מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים", OIA - לשכת המבקרים הפנימיים בישראל, ינואר.

 

פולניצר, ר' ונ' עציוני (2015), "דירקטור, את מדד מרטון כבר ביקשת?", סטטוס - כתב עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית, ינואר.

 

bottom of page