top of page

פרסומים 2021

פולניצר, ר' (2022), "מדוע היוון סכומים עתידיים בחוות דעת אקטואריות בדיני עבודה לפי ריבית ריאלית של 3% לשנה מקפח את התובעים?", דצמבר (פורסם באתר שווי פנימי)

 

פולניצר, ר' (2022), "קופות צוברות כספים (DC) לעומת קופות צוברות זכויות (DB) באיזון משאבים עקב הליך גירושין", דצמבר (פורסם באתר שווי פנימי)

פולניצר, ר' (2021),  LIBOR או OIS? - שיעור הריבית חסרת הסיכון ללילה אחד /  מאמר 2 בסדרה.

פולניצר, ר' (2021), "אין לנכות אי סחירות משווייה של חברה פרטית, אלא ממניותיה והכל בכפוף לזכויותיהן החוזיות", אוקטובר (פורסם באתר שווי פנימי)

פולניצר, ר' (2021), "למי מגיעה פרמיית שליטה בעסקת מכירת סוכנות ביטוח?", ספטמבר (פורסם באתר שווי פנימי)

פולניצר, ר' וי' דקל (2021), "הערכת פוטנציאל ההשתכרות של מפתח בהייטק", סטטוס - כתב עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית, ספטמבר.

פולניצר, ר' (2021), "הסיכוי כיום לקריסה של חברת ביטוח גדולה בישראל עומד כיום על 1.05%", ביטוח ופיננסים - המגזין של לשכת סוכני הביטוח בישראל, ספטמבר.

פולניצר, ר' (2021),  LIBOR או OIS? - מבוא /  מאמר 1 בסדרה.

פולניצר, ר' (2021), "חוות דעת אקטואריות בנושא דיני עבודה", ביטוח ופיננסים - המגזין של לשכת סוכני הביטוח בישראל, מרץ.

bottom of page