פרסומים 2018

 

פולניצר, ר' (2018), "אני לא מהוון – אני מפצל, זה לא DCF – זה מרטון", פאנדר - מגזין ניהול ההשקעות, הביטוח והפנסיה של ישראל, דצמבר.

 

פולניצר, ר' (2018), "התאמת שוויין של אופציות פיננסיות שלא בתיווך מסלקה לסיכון אי ביצוע בהתאם ל- 13 IFRS", סטטוס - כתב עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית, דצמבר.

 

פולניצר, ר' (2018), "חשב, את מרווח סיכון האשראי אתה כבר יודע למדוד?", סטטוס - כתב עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית, דצמבר.

 

פולניצר, ר' (2018), "טכניקות לעידכון הערכת שווי", פאנדר - מגזין ניהול ההשקעות, הביטוח והפנסיה של ישראל, דצמבר.

 

פולניצר, ר' (2018), "סמנכ"ל כספים, מה אתה יודע על DD ו- EDF?", סטטוס - כתב עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית, דצמבר.

 

פולניצר, ר' (2018), "הערכת שווי חוב בכיר, חוב מזנין, חוב נחות והון עצמי בחברת פרוייקט להקמת תחנת כוח", פאנדר - מגזין ניהול ההשקעות, הביטוח והפנסיה של ישראל, דצמבר.

 

פולניצר, ר' (2018), "חשב, את שיעור ההפסד בקרות חדלות פירעון (LGD) אתה כבר יודע לאמוד?", פאנדר - מגזין ניהול ההשקעות, הביטוח והפנסיה של ישראל, נובמבר.

 

פולניצר, ר' ול' נאור (2018), "חוות דעת מומחה בנושא הערכות שווי קניין רוחני (IP Valuations)", סטטוס - כתב עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית, נובמבר.

 

פולניצר, ר' (2018), "סמנכ"ל כספים, את ההסתברות לחדלות פירעון (PD) אתה כבר יודע למדוד?", פאנדר - מגזין ניהול ההשקעות, הביטוח והפנסיה של ישראל, נובמבר.

 

פולניצר, ר' (2018), "התאמת שוויין של עסקאות החלפה פיננסיות בשוק שמעבר לדלפק לסיכון אי ביצוע לפי תקן 13 IFRS", סטטוס - כתב עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית, נובמבר.

 

פולניצר, ר' (2018), "שווי פעילות קרנות הפנסיה של שבע חברות הביטוח הגדולות", פאנדר - מגזין ניהול ההשקעות, הביטוח והפנסיה של ישראל, נובמבר.

 

פולניצר, ר' (2018), "אמידת שיעור הריבית התוספתי לחוכר לפי תקן 16 IFRS", סטטוס - כתב עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית, אוקטובר.

 

 

פולניצר, ר' (2018), "אמידת שיעור הריבית הגלום בחכירה בהתאם ל- 16 IFRS", פאנדר - מגזין ניהול ההשקעות, הביטוח והפנסיה של ישראל, אוקטובר.

 

פולניצר, ר' (2018), "חוות דעת מומחה על עתודות אקטואריות בגין זכויות עובדים", סטטוס - כתב עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית, אוקטובר.

 

 

פולניצר, ר' (2018), "שווי פעילות קופות הגמל של שבע חברות הביטוח הגדולות", פאנדר - מגזין ניהול ההשקעות, הביטוח והפנסיה של ישראל, אוקטובר.

 

פולניצר, ר' (2018), "מחויבות אקטוארית בגין הטבות לעובדים בהתאם ל- IAS19", סטטוס - כתב עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית, אוקטובר.

 

פולניצר, ר' (2018), "הערכה אקטוארית להתחייבויות בגין זכויות עובדים", פאנדר - מגזין ניהול ההשקעות, הביטוח והפנסיה של ישראל, אוקטובר.

 

דקל, י' ור' פולניצר (2018), "הערכת שווי הטבות מבוססות מניות לעובדים", סטטוס - כתב עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית, אוקטובר.

 

פולניצר, ר' (2018), "שווי פעילות הביטוח הכללי של שבע חברות הביטוח הגדולות נכון ל- 30.6.2018", פאנדר - מגזין ניהול ההשקעות, הביטוח והפנסיה של ישראל, ספטמבר.

 

דקל, י' ור' פולניצר (2018), "הערכות שווי יחסי מיזוג וייעוץ עסקאות", סטטוס - כתב עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית, ספטמבר.

 

פולניצר, ר' (2018), "שווי עסקי ביטוח החיים, הבריאות והפנסיה של שבע חברות הביטוח הגדולות נכון ל- 30.6.2018", פאנדר - מגזין ניהול ההשקעות, הביטוח והפנסיה של ישראל, ספטמבר.

 

דקל, י' ור' פולניצר (2018), "חוות דעת הוגנות (Fairness Opinion) לבחינת עסקה", סטטוס - כתב עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית, אוגוסט.

 

פולניצר, ר' (2018), "הערך הגלום של שבע חברות הביטוח הגדולות בישראל נכון ל- 31.12.2017", פאנדר - מגזין ניהול ההשקעות, הביטוח והפנסיה של ישראל, אוגוסט.

 

מור, ד' ור' פולניצר (2018), "הערכת שווי אופציות פיננסיות ופוזיציות נגזרים מורכבות", סטטוס - כתב עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית, אוגוסט.

 

פולניצר, ר' (2018), "ה- VaR הפנסיוני (DBVaR) והעודף הנתון בסיכון (SaR)", פאנדר - מגזין ניהול ההשקעות, הביטוח והפנסיה של ישראל, אוגוסט.

 

בכר, ד' ור' פולניצר (2018), "כימות נזקים, אובדן רווחים ואובדן הכנסות", סטטוס - כתב עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית, יולי.

 

נאור, ל' ור' פולניצר (2018), "אקטואריית סיכונים תפעוליים או אקטואריית סיכונים אלמנטריים?", סטטוס - כתב עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית, יולי.

 

מור, ד' ור' פולניצר (2018), "מיסוי בין לאומי – מחירי העברה בתנאי At Arm’s Length - חלק ג'", סטטוס - כתב עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית,  יולי.

 

פולניצר, ר' (2018), "טכניקה חדשה להערכת שווי הוגן של הלוואת בעלים", פאנדר - מגזין ניהול ההשקעות, הביטוח והפנסיה של ישראל, יוני.

 

פולניצר, ר' (2018), "כתבי אופציות לעובדים: לא מה שחשבת!", פאנדר - מגזין ניהול ההשקעות, הביטוח והפנסיה של ישראל, יוני.

 

פולניצר, ר' (2018), "מידול פיננסי וכלכלי: מודליסט פיננסי וכלכלי (FEM)", סטטוס - כתב עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית, יוני.

 

פולניצר, ר' (2018), "כימות נזקים בקשר עם עיכוב נטילת משכנתאות", פאנדר - מגזין ניהול ההשקעות, הביטוח והפנסיה של ישראל, יוני.

 

נאור, ל' ור' פולניצר (2018), "קביעת שווי הוגן למחירי העברה בין חברתיים ובין לאומיים", סטטוס - כתב עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית,  יוני.

 

פולניצר, ר' (2018), "אקטואריית סיכונים פנסיוניים: אקטואר סיכונים פנסיוניים (PRA)", סטטוס - כתב עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית, יוני.

 

פולניצר, ר' (2018), "טכניקה חדשה להערכת שווי הוגן של חברת ביטוח", פאנדר - מגזין ניהול ההשקעות, הביטוח והפנסיה של ישראל, מאי.

 

מור, ד' ור' פולניצר (2018), "מיסוי בין לאומי – מחירי העברה בתנאי At Arm’s Length - חלק א'", סטטוס - כתב עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית,  מאי.

 

פולניצר, ר' (2018), "הערכות שווי תיקי ביטוח וסוכנויות ביטוח", פאנדר - מגזין ניהול ההשקעות, הביטוח והפנסיה של ישראל, מאי.

 

נאור, ל' ור' פולניצר (2018), "הערכות שווי וניתוח סיכונים ל- 7 IFRS", סטטוס - כתב עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית,  מאי.

 

מור, ד' ור' פולניצר (2018), "מידול כלכלי מורכב (BOT ו- PPP), בקרה וליווי פיננסי - חלק ב'", סטטוס - כתב עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית,  מאי.


פולניצר, ר' (2018), "הערכת שווי חברה בתחום בנקאות ההשקעות והחיתום", פאנדר - מגזין ניהול ההשקעות, הביטוח והפנסיה של ישראל, מאי.

 

מור, ד' ור' פולניצר (2018), "מידול כלכלי מורכב (BOT ו- PPP), בקרה וליווי פיננסי - חלק א'", סטטוס - כתב עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית,  מאי.


פולניצר, ר' (2018), "טכניקה חדשה להערכת שווי הוגן של בנק", פאנדר - מגזין ניהול ההשקעות, הביטוח והפנסיה של ישראל, מאי.

 

מור, ד' ור' פולניצר (2018), "מידול פיננסי וכלכלי: הערכת נכסים מסוכנים", סטטוס - כתב עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית,  מאי.

 

פולניצר, ר' (2018), "דירוג אשראי פנימי", פאנדר - מגזין ניהול ההשקעות, הביטוח והפנסיה של ישראל, מאי.

 

פולניצר, ר' (2018), "מה ההבדל בין תחשיב שווי לחוות דעת כלכלית? 25 אלף ₪", סטטוס - כתב עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית,  מאי.

 

ברקי, א' ור' פולניצר (2018), "מידול פיננסי וכלכלי: מדידת ביצועים מותאמים לסיכון ו- RAROC", סטטוס - כתב עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית,  אפריל.

 

פולניצר, ר' (2018), "הערכת שווי באלף שקל: אמת או אגדה?", פאנדר - מגזין ניהול ההשקעות, הביטוח והפנסיה של ישראל, אפריל.

 

נאור, ל' ור' פולניצר (2018), "הערכות שווי וניתוח סיכונים לדוח גלאי 2 (רגישות, VaR)", סטטוס - כתב עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית,  אפריל.

 

פולניצר, ר' (2018),"על דירוג אשראי חיצוני", פאנדר - מגזין ניהול ההשקעות, הביטוח והפנסיה של ישראל, אפריל.

 

נאור, ל' ור' פולניצר (2018), "פיצול רכיבי אקוויטי ומכשירי הון/התחייבות מורכבים (PWERM / CCM / OPM)", סטטוס - כתב עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית,  אפריל.

 

פולניצר, ר' (2018),"הקשר בין דירוגי אשראי ורגולציה", פאנדר - מגזין ניהול ההשקעות, הביטוח והפנסיה של ישראל, אפריל.

 

נאור, ל' ור' פולניצר (2018), "הערכת שווי מניה רגילה בחברה פרטית (409A)", סטטוס - כתב עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית,  אפריל.

 

פולניצר, ר' (2018),"דירוגי אשראי – שימושים, פירושים ותהליך הדירוג", פאנדר - מגזין ניהול ההשקעות, הביטוח והפנסיה של ישראל, אפריל.

 

קלמנוביץ, א' ור' פולניצר (2018), "הערכת שווי ערבויות פיננסיות וערבויות בעלים", סטטוס - כתב עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית,  מרץ.

 

פולניצר, ר' (2018),"הפסד אשראי צפוי בלתי צפוי והון כלכלי", פאנדר - מגזין ניהול ההשקעות, הביטוח והפנסיה של ישראל, מרץ.

 

קלמנוביץ, א' ור' פולניצר (2018), "הערכת שווי איגרות חוב / הלוואות סטרייט, הלוואות גישור ומשכנתאות", סטטוס - כתב עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית, מרץ.

 

פולניצר, ר' (2018),"תיק הלוואות והפסד אשראי צפוי", פאנדר - מגזין ניהול ההשקעות, הביטוח והפנסיה של ישראל, מרץ.

 

קלמנוביץ, א' ור' פולניצר (2018), "הערכת שווי איגרות חוב להמרה, הלוואות הניתנות להמרה ומסגרות מימון המירות", סטטוס - כתב עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית, מרץ.

 

פולניצר, ר' (2018),"תיקוף (Back Testing) מודלים של VaR", פאנדר - מגזין ניהול ההשקעות, הביטוח והפנסיה של ישראל, מרץ.

 

קלמנוביץ, א' ור' פולניצר (2018), "מודלים פיננסיים ואינפלציוניים (IAS 39, AG-8, AG-7)", סטטוס - כתב עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית, מרץ.

 

פולניצר, ר' (2018),"אמידת ה- VaR בגישת מונטה קרלו", פאנדר - מגזין ניהול ההשקעות, הביטוח והפנסיה של ישראל, מרץ.

 

קלמנוביץ, א' ור' פולניצר (2018), "שווי הוגן נגזרים משובצים (Embedded Derivatives)", סטטוס - כתב עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית, פברואר.

 

פולניצר, ר' (2018),"חישוב VaR בשיטת ה-Full Valuation", פאנדר - מגזין ניהול ההשקעות, הביטוח והפנסיה של ישראל, פברואר.

 

ברקי, א' ור' פולניצר (2018), "מידול פיננסי וכלכלי: שווי הוגן בסיכון - VaR", סטטוס - כתב עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית, פברואר.

 

פולניצר, ר' (2018),"מדד ה- HS-STD לכימות סיכוני שוק בבתי השקעות וחברות ביטוח", פאנדר - מגזין ניהול ההשקעות, הביטוח והפנסיה של ישראל, פברואר.

 

מור, ד' ור' פולניצר (2018), "מידול פיננסי וכלכלי: הביתא הממונפת", סטטוס - כתב עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית, פברואר.

 

פולניצר, ר' (2018),"ניתוח סיכונים בחברה לפי מודל ה- VaR ההיסטורי", פאנדר - מגזין ניהול ההשקעות, הביטוח והפנסיה של ישראל, פברואר.

 

קלמנוביץ, א' ור' פולניצר (2018), "בדיקות אפקטיביות הגנה לחשבונאות גידור (Hedge Effectiveness Tests)", סטטוס - כתב עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית, פברואר.

 

פולניצר, ר' (2018),"הבעיות במודל ה- VaR האנליטי", פאנדר - מגזין ניהול ההשקעות, הביטוח והפנסיה של ישראל, פברואר.

 

מור, ד' ור' פולניצר (2018), "מידול פיננסי וכלכלי: תיק השוק ומודל ה- CAPM", סטטוס - כתב עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית, פברואר.

 

פולניצר, ר' (2018),"חישוב VaR אנליטי", פאנדר - מגזין ניהול ההשקעות, הביטוח והפנסיה של ישראל, פברואר.

 

מור, ד' ור' פולניצר (2018), "מידול פיננסי וכלכלי: מכירה בחסר ונכס חסר סיכון", סטטוס - כתב עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית, ינואר.

 

פולניצר, ר' (2018),"כלים כמותיים המשמשים למדידת סיכונים", פאנדר - מגזין ניהול ההשקעות, הביטוח והפנסיה של ישראל, ינואר.

 

מור, ד' ור' פולניצר (2018), "מידול פיננסי וכלכלי: תיק מינימום שונות והחזית היעילה", סטטוס - כתב עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית, ינואר.

 

קוממי, ר' ור' פולניצר (2018), "שווי הוגן כתבי אופציות לעובדים, נושאי משרה ודירקטורים: הערכת שווי כלכלי של כתבי אופציות למנכ"ל", סטטוס - כתב עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית, ינואר.

 

נאור, ל' ור' פולניצר (2018), "שווי הוגן כתבי אופציות לעובדים, נושאי משרה ודירקטורים: שיטות נומריות מהסוג המכונה Finite Difference Method, ינואר.

 

דקל, י' ור' פולניצר (2018), "שווי הוגן כתבי אופציות לעובדים, נושאי משרה ודירקטורים: אופציות פריזאיות וסימולציית מונטה קרלו", סטטוס - כתב עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית, ינואר.