top of page

פרסומים 2022

פולניצר, ר' (2022), "אגרות חוב (אג"ח): כל מה שאקטוארים ועורכי דין למשפחה ודיני עבודה צריכים לדעת כדי להבין מהו היוון", דצמבר (פורסם באתר שווי פנימי)

פולניצר, ר' (2022), "מהי יתרת תוחלת החיים וגיל המוות הממוצע של אישה יהודיה בת 51 כיום?", דצמבר (פורסם באתר שווי פנימי)

פולניצר, ר' (2022), "מניית חבר אגד!!! הנכס החדש החם באיזון משאבים בין בני זוג", דצמבר (פורסם באתר שווי פנימי)

פולניצר, ר' (2022), "כמה שווה האופציה שהעניקה שותפות אגד לחברי אגד במסגרת רכישת 60% ממניות אגד, נכון למועד העסקה?", נובמבר (פורסם באתר שווי פנימי)

פולניצר, ר' וד' בכר (2022), "בחינת כדאיות השקעה בתוואי ריבית עולה", סטטוס - כתב עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית, דצמבר.

פולניצר, ר' (2022), "כמה פעוטות יהודים זכרים בני שנתיים אתם מכירים שמתו בחודש יולי 2022? אני יודע כמה היו יכולים למות!", נובמבר (פורסם באתר שווי פנימי)

פולניצר, ר' (2022), "על ריבית ואינפלציה", נובמבר (פורסם באתר שווי פנימי)

פולניצר, ר' וד' בכר (2022), "כמה שווה משרד עורכי דין קטן?", סטטוס - כתב עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית, נובמבר.

 

פולניצר, ר' (2022), "האם הסתברות פולניצר גורסת תמיד שהסיכוי להרוויח מהשקעה מסוימת עולה על הסיכוי להפסיד ממנה – ממש לא!", נובמבר (פורסם באתר שווי פנימי)

פולניצר, ר' (2022), "הסתברות פולניצר להפסד מלא או חלקי של השקעה (פרוייקט, חברה, נכס בלתי מוחשי או מכשיר פיננסי)", נובמבר (פורסם באתר שווי פנימי)

פולניצר, ר' (2022), "שווי עסק לעולם מורכב מ- ANAV ומוניטין, כאשר למוניטין אישי אין שווי כי הוא איננו נכס בר-העברה ולכן הוא אינו נכס בר-איזון", אוקטובר (פורסם באתר שווי פנימי)

פולניצר, ר' וק' סבן (2022), "מוניטין – שדה הקרב החדש של הערכות שווי עסקים לצרכי גירושין", סטטוס - כתב עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית, אוקטובר.

פולניצר, ר' (2022), "מוניטין של עסק - לא מה שחשבת!", אוקטובר (פורסם באתר שווי פנימי).

פולניצר, ר' וד' בכר (2022), "על חוות דעת אקטואריות בנושא דיני עבודה ופנסיה בישראל", סטטוס - כתב עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית, אוקטובר.

פולניצר, ר' (2022), "מנקודת מבטו של אקטואר ביטוח חיים ופנסיה: מעבר בין קרנות פנסיה ובין מקומות עבודה - כתבה מס' 20", אוגוסט (פורסם באתר שווי פנימי)

פולניצר, ר' (2022), "מנקודת מבטו של אקטואר ביטוח חיים ופנסיה: תקנונים, תשואות ואיך בוחרים קרן פנסיה - כתבה מס' 19", אוגוסט (פורסם באתר שווי פנימי)

פולניצר, ר' (2022), "מנקודת מבטו של אקטואר ביטוח חיים ופנסיה: הביטוחים הכלולים בפנסיה - כתבה מס' 18", אוגוסט (פורסם באתר שווי פנימי)

פולניצר, ר' (2022), "מנקודת מבטו של אקטואר ביטוח חיים ופנסיה: התנאים בקרנות הפנסיה החדשות - כתבה מס' 17", אוגוסט (פורסם באתר שווי פנימי)

פולניצר, ר' (2022), "מנקודת מבטו של אקטואר ביטוח חיים ופנסיה: התנאים בקרנות הפנסיה הוותיקות - כתבה מס' 16", אוגוסט (פורסם באתר שווי פנימי)

 

פולניצר, ר' (2022), "מנקודת מבטו של אקטואר ביטוח חיים ופנסיה: קרנות הפנסיה החדשות - כתבה מס' 15", אוגוסט (פורסם באתר שווי פנימי)

פולניצר, ר' (2022), "מנקודת מבטו של אקטואר ביטוח חיים ופנסיה: הפתק הצהוב והסדר קרנות הפנסיה - כתבה מס' 14", אוגוסט (פורסם באתר שווי פנימי)

 

פולניצר, ר' (2022), "המבדיל בין טוב לנורא הוא כחוט השערה: "כלל פולניצר" לקביעת מועד הקרע במקרים של הברחת נכסים בגירושין", אוקטובר  (פורסם באתר שווי פנימי)

 

פולניצר, ר' (2022), "כיצד מחושב "חיסכון ההון הצפוי עם הפקדות" בקרן השתלמות עבור עמיתה עם צבירה קיימת?", ספטמבר (פורסם באתר שווי פנימי)

פולניצר, ר' (2022), "תיקוף מודל ה- CAPM באמצעות גישת (1974) Fama-MacBeth", ספטמבר (פורסם באתר שווי פנימי)

 

פולניצר, ר' (2022), "חיזוי תשואות מניות באמצעות מודל Fama-French (1992)", ספטמבר (פורסם באתר שווי פנימי)

פולניצר, ר' (2022), "מימון בינלאומי - לא מה שחשבת!", ספטמבר (פורסם באתר שווי פנימי)

פולניצר, ר' (2022), "אינפורמציה שאינה סימטרית בשוק העבודה", ספטמבר (פורסם באתר שווי פנימי)

 

פולניצר, ר' (2022), "דמודאראן מטומטם! מה אתה בכלל מקשיב לו?!", אוגוסט (פורסם באתר שווי פנימי)

פולניצר, ר' (2022), "גישת השוק להערכת שווי – לא רק מכפילי שווי!", אוגוסט (פורסם באתר שווי פנימי)

פולניצר, ר' (2022), "מק"מ לשנה נותן היום תשואה שנתית של מעל ל- 2%", אוגוסט (פורסם באתר שווי פנימי)

פולניצר, ר' (2022), "רכיב פרמיית הסיכון בשוק ההון הישראלי? והאם ניתן להשתמש באומדנים של פרופ' דמודאראן לגביה?", אוגוסט (פורסם באתר שווי פנימי)

 

פולניצר, ר' (2022), "מנקודת מבטו של אקטואר ביטוח חיים ופנסיה: קרנות ישנות וחדשות - כתבה מס' 13", אוגוסט (פורסם באתר שווי פנימי)

פולניצר, ר' (2022), "מנקודת מבטו של אקטואר ביטוח חיים ופנסיה: מהי קרן פנסיה? - כתבה מס' 12", אוגוסט (פורסם באתר שווי פנימי)

 

פולניצר, ר' (2022), "מסלול 240 קלאסי – מה שכל עמית בקרן פנסיה חדשה וכל מבוטח בפוליסת ביטוח מנהלים ישנה (מלפני שנת 2004) או חדשה (לאחר 2004) חייב להכיר!!!", אוגוסט (פורסם באתר שווי פנימי)

 

פולניצר, ר' (2022), "מנקודת מבטו של אקטואר ביטוח חיים ופנסיה: מהו מרכיב האכ"ע? - כתבה מס' 11", אוגוסט (פורסם באתר שווי פנימי)

 

פולניצר, ר' (2022), "טעויות נפוצות בקביעת המשקל היחסי הנורמטיבי של חוב החברה בעת חישוב מחיר ההון המשוקלל", אוגוסט (פורסם באתר שווי פנימי)

 

פולניצר, ר' (2022), "מנקודת מבטו של אקטואר ביטוח חיים ופנסיה: על פוליסה ומוטבים - כתבה מס' 10?", אוגוסט (פורסם באתר שווי פנימי).

 

פולניצר, ר' (2022), "האם ניתן לקבוע את פרמיית הביטוח לכלי צמ"ה (ציוד מכני הנדסי) ע"פ עקרונות אקטואריים מקובלים?", יולי (פורסם באתר שווי פנימי).

פולניצר, ר' (2022), "חברות הביטוח ממשיכות לגבות פרמיות בגין ביטוחי חיים המבוססות על לוחות תמותה לא עדכניים", יולי (פורסם באתר שווי פנימי).

פולניצר, ר' (2022), "מבעד למשקפיו של אקטואר איזון המשאבים: קופות גמל - כתבה מס' 8", יולי (פורסם באתר שווי פנימי)

 

פולניצר, ר' (2022), "מבעד למשקפיו של אקטואר איזון המשאבים: פוליסות ביטוח הוניות - כתבה מס' 7", יולי (פורסם באתר שווי פנימי)

פולניצר, ר' (2022), "מבעד למשקפיו של אקטואר איזון המשאבים: פוליסות ביטוח חיים - כתבה מס' 6", יולי (פורסם באתר שווי פנימי)

פולניצר, ר' (2022), "מבעד למשקפיו של אקטואר איזון המשאבים: קרנות פנסיה חדשות - כתבה מס' 5", יולי (פורסם באתר שווי פנימי)

פולניצר, ר' (2022), "מבעד למשקפיו של אקטואר איזון המשאבים: קרנות פנסיה וותיקות - כתבה מס' 4", יולי (פורסם באתר שווי פנימי)

 

פולניצר, ר' (2022), "מבעד למשקפיו של אקטואר איזון המשאבים: קרנות פנסיה - כתבה מס' 3", יולי (פורסם באתר שווי פנימי)

 

פולניצר, ר' (2022), "מבעד למשקפיו של אקטואר איזון המשאבים: הסדרי פנסיה תקציבית - כתבה מס' 2", יולי (פורסם באתר שווי פנימי)

 

פולניצר, ר' (2022), "מבעד למשקפיו של אקטואר איזון המשאבים: החיסכון לגיל פרישה בישראל - כתבה מס' 1", יולי (פורסם באתר שווי פנימי)

פולניצר, ר' (2022), "מנקודת מבטו של אקטואר ביטוח חיים ופנסיה: מהו מרכיב הריסק? – כתבה מס' 9", יולי (פורסם באתר שווי פנימי).

פולניצר, ר' (2022), "מנקודת מבטו של אקטואר ביטוח חיים ופנסיה: שיחלוף פוליסות והחלפת פוליסה ישנה בחדשה – כתבה מס' 8", יולי (פורסם באתר שווי פנימי).

פולניצר, ר' (2022), "מנקודת מבטו של אקטואר ביטוח חיים ופנסיה: תפקידו של סוכן הביטוח ואפיקי השקעה – כתבה מס' 7", יולי (פורסם באתר שווי פנימי).

פולניצר, ר' (2022), "אובדן מקדם המרה מובטח בביטוחי מנהלים – אחת הבעיות של החוק החדש לחלוקת חיסכון פנסיוני", יולי (פורסם באתר שווי פנימי).

פולניצר, ר' (2022), "מנקודת מבטו של אקטואר ביטוח חיים ופנסיה: מהם מקדמי קיצבה אקטואריים? – כתבה מס' 6", יולי (פורסם באתר שווי פנימי).

פולניצר, ר' (2022), "מנקודת מבטו של אקטואר ביטוח חיים ופנסיה: החלפת הפוליסה או משיכת כספים – כתבה מס' 5", יולי (פורסם באתר שווי פנימי).

פולניצר, ר' (2022), "מנקודת מבטו של אקטואר ביטוח חיים ופנסיה: פוליסות ביטוח החיים כיום – כתבה מס' 4", יולי (פורסם באתר שווי פנימי).

פולניצר, ר' (2022), "מנקודת מבטו של אקטואר ביטוח חיים ופנסיה: סוגי ביטוח מנהלים – כתבה מס' 3", יולי (פורסם באתר שווי פנימי).

פולניצר, ר' (2022), "עבור עסקים עם הכנסות שנתיות של עד 30 מיליון ש"ח אין צורך לחשב CAPM, מחיר חוב ו- WACC", יולי (פורסם באתר שווי פנימי).

פולניצר, ר' (2022), "מנקודת מבטו של אקטואר ביטוח חיים ופנסיה: כיצד מפרישים לביטוח מנהלים? – כתבה מס' 2", יולי (פורסם באתר שווי פנימי).

פולניצר, ר' (2022), "מנקודת מבטו של אקטואר ביטוח חיים ופנסיה: מהו ביטוח חיים? – כתבה מס' 1", יוני (פורסם באתר שווי פנימי).

פולניצר, ר' (2022), "האם ניתן לפצל את הפרמיה של פוליסת ביטוח מעורב קלאסית למרכיב ריסק ולמרכיב חיסכון?", יוני (פורסם באתר שווי פנימי).

פולניצר, ר' (2022), "חוק פסיקת ריבית והצמדה – כלי עזר אקטוארי שחובה להכיר", אפריל (פורסם באתר שווי פנימי).

פולניצר, ר' (2022), "לוחות סילוקין: לוח סילוקין רגיל לעומת שפיצר ולוח סילוקין בלון לעומת בולט", מרץ (פורסם באתר שווי פנימי).

פולניצר, ר' (2022), "לוחות סילוקין: לוח סילוקין רגיל לעומת שפיצר ולוח סילוקין בלון לעומת בולט", מרץ (פורסם באתר שווי פנימי).

פולניצר, ר' (2022), "התחשבות באירועים עוקבים (למועד הערכת השווי) בהערכת שווי של עסק ובכימות נזקים מסחריים", מרץ (פורסם באתר שווי פנימי).

פולניצר, ר' (2022), "חישובי ערך: שווי נוכחי ושווי עתידי של סכום חד פעמי ושווי נוכחי של סדרת תשלומים", פברואר (פורסם באתר שווי פנימי).

מצגת "כימות נזקים מסחריים"

פולניצר, ר' (2022), "קביעת שיעור הנכיון הראוי להיוון אובדן רווחים עתידיים בתביעות נזקים מסחריים", פברואר (פורסם באתר שווי פנימי).

פולניצר, ר' (2022), "משוואת קירוב פולניצר לגזירת השינוי הנדרש בריבית התחשיבית משיעור השינוי הרצוי בקצבת הפנסיה החודשית", ביטוח ופיננסים - המגזין של לשכת סוכני הביטוח בישראל, פברואר.

פולניצר, ר' (2022), "כל שוק פיננסי חווה תזוזה יומית אחת של 4 סטיות תקן", ביטוח ופיננסים - המגזין של לשכת סוכני הביטוח בישראל, ינואר.

 

bottom of page