top of page

פרסומים 2024 

פולניצר, ר' (2024), "שווי, עלות ומחיר – השילוש הקדוש", יוני (פורסם באתר שווי פנימי)

פולניצר, ר' (2024), "תחזית האינפלציה בישראל לשנת 2024 נכון ל- 1 ביוני 2024", מאי (פורסם באתר שווי פנימי)

בכר, ד' (2024), "אל תיגע לי בקניין הרוחני; ניגוד העניינים של חברות הביטוח ב"התערבותן" בתיקים של סוכני הביטוח", מאי (פורסם באתר שווי פנימי)

דרור, ע' (2024), "נכס שהושג במרמה (הכולל הכנסות שאינן מדווחות  לרשויות המס) אינו נכס בר-איזון לצרכי גירושין!", מאי (פורסם באתר שווי פנימי)

פולניצר, ר' (2024), "תחזית האינפלציה בישראל לשנת 2024 נכון ל- 25 באפריל 2024", מאי (פורסם באתר שווי פנימי)

פולניצר, ר' (2024), "בין הערכות שווי עסקיות לבין שמאויות מקרקעין – זמר שלוש הגישות להערכת שווי", מאי (פורסם באתר שווי פנימי)

פולניצר, ר' (2024), "מי מכיר ומי יודע – סימני דרך למקצוע הערכות השווי בישראל", מאי (פורסם באתר שווי פנימי)

פולניצר, ר' (2024), "תחזית האינפלציה בישראל לשנת 2024 נכון ל- 18 באפריל 2024", מאי (פורסם באתר שווי פנימי)

פולניצר, ר' (2024), "תחזית האינפלציה בישראל לשנת 2024 נכון ל- 10 באפריל 2024", מאי (פורסם באתר שווי פנימי)

פולניצר, ר' (2024), "תחזית האינפלציה בישראל לשנת 2024 נכון ל- 3 באפריל 2024", מאי (פורסם באתר שווי פנימי)

בכר, ד' (2024), "הערכת שווי תיק ביטוח נכון למועד הפירוד במסגרת הליך איזון משאבים בין בני זוג עקב גירושין", מאי (פורסם באתר שווי פנימי)

בכר, ד' (2024), "הערכת שווי סוכנות ביטוח נכון למועד הקרע לצורך איזון משאבים עקב גירושין באמצעות מודל ה- DCF", מאי (פורסם באתר שווי פנימי)

דרור, ע' (2024), "הערכת שווי אופציות בהליכי גירושין: מודלים סגורים, מודלים של עצי החלטה ומודלים מבוססי-סימולציה", מאי (פורסם באתר שווי פנימי)

דרור, ע' (2024), "הערכת שווי מניות לצרכי גירושין: מניות של חברה ציבורית לעומת מניות של חברה פרטית", מאי (פורסם באתר שווי פנימי)

דרור, ע' (2024), "הערכת שווי חברות לצרכי גירושין: הערכה שווי כלכלית של חברה לעומת הערכת שווי כלכלי של חברה", מאי (פורסם באתר שווי פנימי)

דרור, ע' (2024), "כל מניה היא אופציה, אבל לא כל אופציה היא בהכרח מניה!", מאי (פורסם באתר שווי פנימי)

דרור, ע' (2024), "עו"ד לגירושין : חוזה אקדמה (FORWARD) – שלום שלום!", אפריל (פורסם באתר שווי פנימי)

דרור, ע' (2024), "עו"ד לגירושין : אופציית רכש (CALL) נעים להכיר!", אפריל (פורסם באתר שווי פנימי)

פולניצר, ר' (2024), "תחזית האינפלציה בישראל לשנת 2024 נכון ל- 16 באפריל 2024", אפריל (פורסם באתר שווי פנימי)

פולניצר, ר' (2024), "תחזית האינפלציה בישראל לשנת 2024 נכון ל- 13 באפריל 2024", אפריל (פורסם באתר שווי פנימי)

פולניצר, ר' (2024), "מה הסיכוי שעד סוף החודש נראה תגובה איראנית?", אפריל (פורסם באתר שווי פנימי)

בכר, ד' (2024), "הערכת שווי תיק ביטוח נכון למועד הנישואין במסגרת הליך איזון משאבים בין בני זוג עקב גירושין", אפריל (פורסם באתר שווי פנימי)

פולניצר, ר' (2024), "הערכת שווי של חברת מנורה מבטחים החזקות בע"מ נכון ל- 31.12.2023 באמצעות מודל ה- DCF", אפריל (פורסם באתר שווי פנימי)

דרור, ע' (2024), "האם לאישה מגיע חלק מהפיצוי בגין הסכם אי תחרות שעליו חתם הבעל?", אפריל (פורסם באתר שווי פנימי)

פולניצר, ר' (2024), "כמה עולה אקטואריה?", ככה לא פונים לאקטואר לקבל הצעת מחיר לחוות דעת אקטוארית לאיזון משאבים", מרץ (פורסם באתר שווי פנימי)

פולניצר, ר' (2024), "הערכת שווי הערכת שווי פעילות סוכנויות הביטוח של הראל נכון ל- 31.12.2023 באמצעות מודל ה- DCF", מרץ (פורסם באתר שווי פנימי)

פולניצר, ר' (2024), "הערכת שווי של חברת הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסיים בע"מ נכון ל- 31.12.2023 באמצעות מודל ה- DCF", מרץ (פורסם באתר שווי פנימי)

פולניצר, ר' (2024), "הערכת שווי של כלל החזקות סוכנויות (1998) בע"מ נכון ל- 31.12.2023 באמצעות מודל ה- DCF", מרץ (פורסם באתר שווי פנימי)

פולניצר, ר' (2024), "הערכת שווי של חברת כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ נכון ל- 31.12.2023 באמצעות מודל ה- DCF", מרץ (פורסם באתר שווי פנימי)

פולניצר, ר' (2024), "הערכת שווי של הפניקס סוכנויות ביטוח (1989) בע"מ נכון ל- 31.12.2023 באמצעות מודל ה- DCF", מרץ (פורסם באתר שווי פנימי)

דרור, ע' (2024), "האם דרישה לפערי השתכרות בנוסף לביצוע הערכת שווי לחברת הבעל מהווה Counting Double?", מרץ (פורסם באתר שווי פנימי)

פולניצר, ר' (2024), "הערכת שווי של חברת הפניקס אחזקות בע"מ נכון ל- 31.12.2023 באמצעות מודל ה- DCF", מרץ (פורסם באתר שווי פנימי)

פולניצר, ר' (2024), "הערכת שווי של חברת איילון חברה לביטוח בע"מ נכון ל- 31.12.2023 באמצעות מודל ה- DCF", מרץ (פורסם באתר שווי פנימי)

פולניצר, ר' (2024), "הערכת שווי של חברת מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ נכון ל- 31.12.2023 באמצעות מודל ה- DCF", מרץ (פורסם באתר שווי פנימי)

פולניצר, ר' (2024), "הערכת שווי של מגדל אחזקות וניהול סוכנויות ביטוח בע"מ נכון ל- 31.12.2023 באמצעות מודל ה- DCF", מרץ (פורסם באתר שווי פנימי)

פולניצר, ר' (2024), "תחזית האינפלציה בישראל לשנת 2024 נכון ל- 29 במרץ 2024", מרץ (פורסם באתר שווי פנימי)

פולניצר, ר' (2024), "מהי יתרת תוחלת החיים וגיל המוות הממוצע של גבר יהודי בן 72 כיום?", מרץ (פורסם באתר שווי פנימי)

פולניצר, ר' (2024), "תחזית האינפלציה בישראל לשנת 2024 נכון ל- 22 במרץ 2024", מרץ (פורסם באתר שווי פנימי)

בכר, ד' ור' פולניצר (2024), "כמה שווה מניית דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ? וכמה שווה פנסיית הגישור שניתנה לחבר דן?", סטטוס - כתב עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית, מרץ

פולניצר, ר (2024), "הערכת שווי בנק לאומי לישראל ל- 31.12.2023 באמצעות מודל ה- DDM", מרץ (פורסם באתר שווי פנימי)

פולניצר, ר' (2024), "תחזית האינפלציה בישראל לשנת 2024 נכון ל- 15 במרץ 2024", מרץ (פורסם באתר שווי פנימי)

פולניצר, ר (2024), "הערכת שווי מניית בנק הפועלים ל- 31.12.2023 באמצעות מודל היוון תזרימי הדיבידנד העתידיים", מרץ (פורסם באתר שווי פנימי)

פולניצר, ר' (2024), "טכניקה אקטוארית חדשה לאמידת הצמיחה הצפויה של הכנסות חברה בשנה העוקבת", מרץ (פורסם באתר שווי פנימי)

פולניצר, ר' (2024), "מחיר ההון המשוקלל של חברות בעלות זיכיון/רישיון מהמדינה לספק שירות או תשתית לציבור הרחב", ינואר (פורסם באתר שווי פנימי)

פולניצר, ר' (2024), "הערכת שווי מדד ה- S&P 500 לסוף 2023 באמצעות מודל הצמיחה הקבועה של גורדון; האם השוק מתומחר בחסר?", ינואר (פורסם באתר שווי פנימי)

פולניצר, ר' (2024), "חיזוי שיעור הריבית הנומינלית העתידית החזויה של בנק ישראל בתום שנת 2024 באמצעות סבירות מרבית ומודל מונטה קרלו", ינואר (פורסם באתר שווי פנימי)

פולניצר, ר' (2024), "חיזוי התשואה השנתית העתידית החזויה של מדד ה-  S&P 500 לשנת 2024 באמצעות טכניקת נראות מקסימלית, תנועה בראונית ומודל מונטה-קרלו", ינואר (פורסם באתר שווי פנימי)

פולניצר, ר' (2024), "מהו מדד מחירים? ומהו מדד ה- S&P 500?", ינואר (פורסם באתר שווי פנימי)

 

ת של 3% לשנה מקפח את התובעים?", דצמבר (פורסם באתר שווי פנימי).

 

bottom of page