top of page

פרסומים 2020

פולניצר, ר' (2020), "הערכת שווי תיק ביטוח לעומת הערכת שווי סוכנות ביטוח – כל מה שצריך לדעת", ביטוח ופיננסים - המגזין של לשכת סוכני הביטוח בישראל, דצמבר.

פולניצר, ר' (2020), "כלל אצבע בביטוח: על כל הכנסה של 50 אלף שקל - עובד אחד", ביטוח ופיננסים - המגזין של לשכת סוכני הביטוח בישראל, נובמבר.

פולניצר, ר' (2020), "תיק ביטוח עם פרמיה שנתית של 2 מיליון ש"ח ועמלה של 15% זה Break-even", ביטוח ופיננסים - המגזין של לשכת סוכני הביטוח בישראל, נובמבר.

פולניצר, ר' (2020), "גישת השוק ומכפיל ה-EBITDA להערכת שווי סוכנויות ביטוח", ביטוח ופיננסים - המגזין של לשכת סוכני הביטוח בישראל, אוקטובר.

פולניצר, ר' (2020), "קביעת שווי לסוכנות ביטוח באמצעות שיטת היוון תזרימי המזומנים - DCF", ביטוח ופיננסים - המגזין של לשכת סוכני הביטוח בישראל, אוקטובר.

פולניצר, ר' (2020), "הדרכים השונות לקביעת ערך השייר של סוכנות ביטוח", ביטוח ופיננסים - המגזין של לשכת סוכני הביטוח בישראל, ספטמבר.

פולניצר, ר' (2020), "הדרך המבוססת ביותר מבחינה תיאורטית להערכת שווי סוכנויות ביטוח", ביטוח ופיננסים - המגזין של לשכת סוכני הביטוח בישראל, ספטמבר.

פולניצר, ר' (2020), "שיטת השווי הנכסי הנקי המתואם (ה- NAV המתואם) להערכת שווי סוכנות ביטוח", ביטוח ופיננסים - המגזין של לשכת סוכני הביטוח בישראל, אוגוסט.

פולניצר, ר' (2020), "מדריך: תגמולים מותנים בעסקאות רכישת תיקי ביטוח", ביטוח ופיננסים - המגזין של לשכת סוכני הביטוח בישראל, יולי.

פולניצר, ר' (2020), "סוכן ביטוח, הערכת שווי לתיק הביטוח שלך ב"שיטת הפטור מתמלוגים" כבר הזמנת?", ביטוח ופיננסים - המגזין של לשכת סוכני הביטוח בישראל, יולי.

פולניצר, ר' (2020), "הכירו את "סימולציית מונטה קרלו" לתמחור תיק ביטוח", ביטוח ופיננסים - המגזין של לשכת סוכני הביטוח בישראל, יולי.

פולניצר, ר' (2020), "האם שוק ההון קורס? ממש לא!", ביטוח ופיננסים - המגזין של לשכת סוכני הביטוח בישראל, מרץ.

פולניצר, ר' (2020), "מדוע קרנות הפנסיה הותיקות נקלעו לגירעונות אקטואריים בעוד שחברות הביטוח בביטוחי המנהלים לא נקלעו?", מרץ (פורסם באתר שווי פנימי).

פולניצר, ר' (2020), "קונבנציית השוק "שוטף+5 שנים". מהו אופק ההיוון המקובל בהערכות שווי תאגידים בעולם במסגרת שיטת ה- DCF", מרץ (פורסם באתר שווי פנימי)

פולניצר, ר' (2020), "אלגוריתם יער אקראי (Random Forest) ושיטות מורכבות (Ensemble Learning)", סטטוס - כתב עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית, מרץ.

בכר, ד' (2020), "הוקם האיגוד הישראלי למדעני נתונים מקצועיים (PDSIA)", סטטוס - כתבי העת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית, פברואר.

פולניצר, ר' (2020), "אלגוריתם עצי החלטה (Decision Trees)", סטטוס - כתב עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית, פברואר.

יצחק, ד' (2020), "האקטואר פולניצר בדרך לכסא האקטואר הראשי באוצר", סטטוס - כתבי העת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית, פברואר.

פולניצר, ר' (2020), "אלגוריתם השכן הקרוב ביותר", מצגת שהוצגה בג'ון ברייס הדרכה, פברואר.

בכר, ד' (2020), "האם רועי פולניצר ימונה לאקטואר הראשי של משרד האוצר?", לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל, פברואר.

פשר, י' (2020), "כנס בנושא חוו"ד אקטואריות בתיקי נזיקין של מחוז דרום של לשכת עורכי הדין", סטטוס - כתבי העת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית, פברואר.

פולניצר, ר' (2020), "ניכוי קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי בתביעות נזקי גוף על פי הלכת אלחבאנין", שווי פנימי, ינואר.

פולניצר, ר' (2020), "ניכוי קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי בתביעות נזקי גוף על פי הלכת אבו-סרייה", שווי פנימי, ינואר.

יצחק, ד' (2020), "האקטואר פולניצר לא יחליף בסוף את חדוה בר בתפקיד המפקח על הבנקים", לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל, ינואר.

פולניצר, ר' (2020), "האג"ח המיועדות מהוות משקולת על תיק הנכסים – אמת או אגדה?", ביטוח ופיננסים - המגזין של לשכת סוכני הביטוח בישראל, ינואר.

בכר, ד' (2020), "רעידת אדמה!!! המדינה הכירה ב- IAVFA כאיגוד אקטוארי מוכר בארץ להסמכת אקטוארים", סטטוס - כתב עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית, ינואר.

בילדר, א' ור' פולניצר (2020), "בניית מקדמים בקרנות פנסיה, בביטוחי מנהלים ובקופות תגמולים לקצבה (חישוב מקדמי קצבה)", סטטוס - כתב עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית, ינואר.

פולניצר, ר' וד' בכר (2020), "חוות דעת אקטואריות בנושא הפסדי פנסיה (חישובי אובדן זכויות סוציאליות)", סטטוס - כתב עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית, ינואר.

 

 

bottom of page