top of page

פרסומים 2020

פולניצר, ר' (2020), "מדוע קרנות הפנסיה הותיקות נקלעו לגירעונות אקטואריים בעוד שחברות הביטוח בביטוחי המנהלים לא נקלעו?", מרץ (פורסם באתר שווי פנימי).

פולניצר, ר' (2020), "קונבנציית השוק "שוטף+5 שנים". מהו אופק ההיוון המקובל בהערכות שווי תאגידים בעולם במסגרת שיטת ה- DCF?", מרץ (פורסם באתר שווי פנימי)

פולניצר, ר' (2020), "אלגוריתם יער אקראי (Random Forest) ושיטות מורכבות (Ensemble Learning)", סטטוס - כתב עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית, מרץ.

בכר, ד' (2020), "הוקם האיגוד הישראלי למדעני נתונים מקצועיים (PDSIA)", סטטוס - כתבי העת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית, פברואר.

פולניצר, ר' (2020), "אלגוריתם עצי החלטה (Decision Trees)", סטטוס - כתב עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית, פברואר.

יצחק, ד' (2020), "האקטואר פולניצר בדרך לכסא האקטואר הראשי באוצר", סטטוס - כתבי העת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית, פברואר.

פולניצר, ר' (2020), "אלגוריתם השכן הקרוב ביותר", מצגת שהוצגה בג'ון ברייס הדרכה, פברואר.

בכר, ד' (2020), "האם רועי פולניצר ימונה לאקטואר הראשי של משרד האוצר?", לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל, פברואר.

פשר, י' (2020), "כנס בנושא חוו"ד אקטואריות בתיקי נזיקין של מחוז דרום של לשכת עורכי הדין", סטטוס - כתבי העת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית, פברואר.

פולניצר, ר' (2020), "ניכוי קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי בתביעות נזקי גוף על פי הלכת אלחבאנין", שווי פנימי, ינואר.

פולניצר, ר' (2020), "ניכוי קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי בתביעות נזקי גוף על פי הלכת אבו-סרייה", שווי פנימי, ינואר.

יצחק, ד' (2020), "האקטואר פולניצר לא יחליף בסוף את חדוה בר בתפקיד המפקח על הבנקים", לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל, ינואר.

פולניצר, ר' (2020), "האג"ח המיועדות מהוות משקולת על תיק הנכסים – אמת או אגדה?", ביטוח ופיננסים - המגזין של לשכת סוכני הביטוח בישראל, ינואר.

בכר, ד' (2020), "רעידת אדמה!!! המדינה הכירה ב- IAVFA כאיגוד אקטוארי מוכר בארץ להסמכת אקטוארים", סטטוס - כתב עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית, ינואר.

בילדר, א' ור' פולניצר (2020), "בניית מקדמים בקרנות פנסיה, בביטוחי מנהלים ובקופות תגמולים לקצבה (חישוב מקדמי קצבה)", סטטוס - כתב עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית, ינואר.

פולניצר, ר' וד' בכר (2020), "חוות דעת אקטואריות בנושא הפסדי פנסיה (חישובי אובדן זכויות סוציאליות)", סטטוס - כתב עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית, ינואר.

 

 

bottom of page