עקומי תשואות ומרווחי אשראי בישראל

שווי פנימי מספק לחברות, משרדי רואי חשבון ומשרדי ייעוץ כלכלי עקומי תשואות חסרי סיכון בישראל ומטריצות מרווחי אשראי, בהתבסס על מתודולוגיה יחודית וחדשנית לבניית עקומי תשואות להיוון תזרימי המזומנים של מכשירים (נכסים והתחייבויות) פיננסיים בכלל ולהתחייבויות פנסיוניות בפרט, אשר פותחה על ידי מר רועי פולניצר. נציין כי מתודולוגיה זו אושרה על ידי הרשות לניירות ערך (רצ"ב קישור למסמך שפורסם באתר הרשות לניירות ערך).

 

מצ"ב קישורים ל- 4 סקירות בדבר מרווחי אשראי בישראל:

 

מרווחי אשראי באפיק השקלי בישראל בשנים 2004-2011

 

מרווחי אשראי באפיק הצמוד מדד בישראל בשנים 2004-2011

 

מרווחי אשראי באפיק הצמוד דולר בישראל בשנים 2004-2011

 

מרווחי אשראי באפיק הצמוד יורו בישראל בשנים 2004-2011

 

המוצר שאותו מספק שווי פנימי מורכב משני גיליונות. הגיליון הראשון כולל 4 עקומי ריבית חסרי סיכון בישראל (שקלי, מדד, דולר ויורו) ממח"מ של 0.25 שנים ועד מח"מ של 25 שנים, בקפיצות של 0.25 שנים, למועד ההערכה. הגיליון השני בנוי מ- 4 מטריצות ריביות להיוון בישראל (שקלית, מדד, דולרית ויורו) ביחס לשינויים ב- (i) דירוג האשראי [מדירוג אשראי ilAAA של מעלות לפי סולם הדירוג של S&P (קרי, דירוג אשראי ilAaa של מידרוג לפי סולם הדירוג של Moody’s) ועד לדירוג אשראי ilD של מעלות לפי סולם הדירוג של S&P (נציין כי לא קיים דירוג מקביל לפי סולם הדירוג של Moody’s)] וב- (ii) מח"מ (ממח"מ של 0.25 שנים ועד מח"מ של 25 שנים, בקפיצות של 0.25 שנים).

עקומי ריבית חסרי סיכון בישראל ליום 24.12.2021     מטריצות ריביות להיוון בישראל ליום 24.12.2021   פועלים   תדיעד   טסנת

עקומי ריבית חסרי סיכון בישראל ליום 17.12.2021     מטריצות ריביות להיוון בישראל ליום 17.12.2021    בון תור   פקר פלדה

עקומי ריבית חסרי סיכון בישראל ליום 10.12.2021    מטריצות ריביות להיוון בישראל ליום 10.12.2021     ארטסיס     מיה דיינמיקס