top of page

 

 

אקטואריית סיכונים פנסיוניים

מומחי אקטואריית הסיכונים הפנסיוניים שלנו משתמשים בטכניקות מתמטיות אקטואריות על מנת לתמחר חוזי ביטוחי פנסיוניים (כגון: פנסיית יסוד, פנסיה מקיפה, פנסיה מקרן פנסיה חדשה, פנסיה מקרן פנסיה וותיקה, פנסיה תקציבית ופנסיה מוקדמת) ולחשב זכויות של עמיתים בקרנות פנסיה בגין ותק עבר ובגין ותק עתיד (כגון: פנסיית שארים, פנסיית זקנה, פנסיית אלמנה ופנסיית נכות) וחוות דעת אקטואריות, כגון: IAS19, הערכת נזקים עקב פגיעות גוף, הפסדי שכר ופנסיה, ביטוח לאומי איזון משאבים בגירושין ונכסי קריירה, בדיקה והערות לחוות דעת של מומחים ועוד:

 

 

מומחי אקטואריית הסיכונים הפנסיוניים שלנו מתמחים בביצוע העבודות הבאות:

  עריכת מאזנים אקטואריים של קרנות פנסיה חדשות וותיקות.

  בניית תקנונים ומקדמים של קרנות פנסיה.

  עריכת מחקרים סטטיסטיים ואקטוארים בקרנות פנסיה.

  חישובים אקטואריים הקשורים בפנסיות, התחייבויות פנסיוניות, הפסדי שכר ורווחים.

  חוות דעת אקטואריות בנושאים: הפסדי שכר, הפסדי פנסיה וזכויות סוציאליות, נזקי גוף, ביטוח לאומי,

     תגמולים ממשרד הביטחון, איזון משאבים עקב גירושין ונכסי קריירה.

  הערכת שווי פנסיה תקציבית, פנסיית גישור, פנסיה מוקדמת ופנסיה מקרן פנסיה וותיקה.

  חישוב מחוייבות אקטוארית בגין הטבות לעובדים בהתאם ל- 19 IAS.

  בניית סימולטורים לתכנון תנאי הפנסיה וקביעת עלותה.

  בניית סימולטורים למאזנים אקטואריים.

 

 

bottom of page