top of page

 

אקטואריית סיכונים תפעוליים ואינטגרטיביים

מומחי אקטואריית הסיכונים התפעוליים והאינטגרטיביים שלנו מספקים שירותי מיפוי, מידול, מדידה וניהול סיכונים תפעוליים ואינטגרטיביים, במגוון הקשרים:

  לצורך דיווח על סיכונים תפעוליים ואינטגרטיביים.

  לצורך מדידה פנימית של סיכונים תפעוליים ואינטגרטיביים.

  לצורך הקצאת הון כנגד סיכונים תפעוליים ואינטגרטיביים.

  לצורך תיקוף מודלים לכימות ומדידת סיכונים תפעוליים ואינטגרטיביים.

 

 

מומחי אקטואריית הסיכונים התפעוליים והאינטגרטיביים שלנו מתמחים בביצוע העבודות הבאות:

  חישוב ויישום התשואה על ההון המותאמת לסיכון (RAROC)

  ניהול והפחתת סיכוני נזילות LVaR) LaR ו- CFaR)

  ניהול סיכוני מודל

  ניהול סיכונים כולל (ERM)​

  אמידת הון כלכלי ו- Operational VaR

  בניית מסגרות לתיאבון סיכון

  רגולציה והוראות באזל (דרישות הון מזעריות, שיטות לחישוב סיכוני אשראי, שוק וסיכון תפעולי,

     ניהול סיכוני נזילות, מבחני קיצון, מסגרת העבודה של באזל III והשוואת באזל III לסולבנסי II)

 

bottom of page