אקטואריית סיכונים תפעוליים ואינטגרטיביים

מומחי אקטואריית הסיכונים התפעוליים והאינטגרטיביים שלנו מספקים שירותי מיפוי, מידול, מדידה וניהול סיכונים תפעוליים ואינטגרטיביים, במגוון הקשרים:

  לצורך דיווח על סיכונים תפעוליים ואינטגרטיביים.

  לצורך מדידה פנימית של סיכונים תפעוליים ואינטגרטיביים.

  לצורך הקצאת הון כנגד סיכונים תפעוליים ואינטגרטיביים.

  לצורך תיקוף מודלים לכימות ומדידת סיכונים תפעוליים ואינטגרטיביים.

 

 

מומחי אקטואריית הסיכונים התפעוליים והאינטגרטיביים שלנו מתמחים בביצוע העבודות הבאות:

  חישוב ויישום התשואה על ההון המותאמת לסיכון (RAROC)

  ניהול והפחתת סיכוני נזילות LVaR) LaR ו- CFaR)

  ניהול סיכוני מודל

  ניהול סיכונים כולל (ERM)​

  אמידת הון כלכלי ו- Operational VaR

  בניית מסגרות לתיאבון סיכון

  רגולציה והוראות באזל (דרישות הון מזעריות, שיטות לחישוב סיכוני אשראי, שוק וסיכון תפעולי,

     ניהול סיכוני נזילות, מבחני קיצון, מסגרת העבודה של באזל III והשוואת באזל III לסולבנסי II)