top of page

 

הערכות שווי מימון תאגידי

מומחי הערכות שווי המימון התאגידי שלנו מספקים שירותי הערכות שווי של תאגידים ונכסים בלתי מוחשיים, במגוון הקשרים:

  לצרכי דיווח כספי, דהיינו, אמידת שווי הוגן על פי כללי חשבונאות בין לאומית (IFRS), תקינה אמריקאית (US GAAP) ותקינה חשבונאית ישראלית.

  לצרכי עסקאות, דהיינו, היערכות לקראת מיזוגים, פיצולים, רכישות, תהליכי מכירה ושינויי מבנה אחרים.

  לצרכי מס, דהיינו, היערכות לדיונים עם רשויות המס

  כחוות דעת מומחה לצרכים משפטיים

  לצרכי גיוס הון.

 

מומחי הערכות שווי המימון התאגידי שלנו מתמחים בביצוע העבודות הבאות:

  הערכת שווי תאגידים ומגזרים.

  בניית תחזיות כלכליות ומצגות עסקיות.

  אינדיקציות שווי לחברה.

  אמידת שיעור ההיוון הראוי המשמש לקביעת נכס פיננסי.

  הערכת שווי נכסים בלתי מוחשיים.

  ייחוס עלות רכישה, PPA – Purchase Price Allocation.

  בדיקות פגימה (Impairment) לנכסים, לרבות מוניטין.

  שווי הוגן אופציות משובצות.

  שווי הוגן אופציות ריאליות.

  שווי הוגן כתבי אופציות לעובדים, נושאי משרה ודירקטורים (ESOP)

  הערכת שווי מניה רגילה בחברה פרטית (409A).

  פיצול רכיבי אקוויטי ומכשירי הון/התחייבות מורכבים (PWERM / CCM / OPM)

  כימות נזקים, אובדן רווחים ואובדן הכנסות

  הערכת שווי איגרות חוב/הלוואות סטרייט, הלוואות גישור ומשכנתאות.

  הערכת שווי ערבויות פיננסיות וערבויות בעלים.

  הערכת שווי תמורה מותנית בעסקאות מיזוגים ורכישות.

  חוות דעת מומחה בלתי תלוי בהליכים משפטיים.

  מיסוי בין לאומי - מחירי העברה בתנאי At Arm’s Length.

  קביעת שווי הוגן למחירי העברה בין חברתיים ובין לאומיים.

  הערכת שווי יחסי מיזוג

  חוות דעת הוגנות (Fairness Opinion)

 

bottom of page