top of page

מחקרים אמפיריים

הקשר שבין גודל הפירמה לבין התשואה – המקרה הישראל

חלק א'        חלק ב' 

 

מחקר בדבר הפרמטרים הפיננסיים של החברות בענף הביומד בישראל לשנת 2013 

רועי פולניצר, שווי פנימי - מעריכי שווי בלתי תלויים, אוקטובר 2014

 

אמידת ההסתברות לחדלות פירעון באמצעות מודל KMV-Merton - המקרה הישראלי

רועי פולניצר, האיגוד הישראלי למנהלי סיכונים, מרץ 2014

 

מחקר בדבר מרווחי האשראי הגלומים במחיריהן של איגרות החוב להמרה הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב 

רועי פולניצר, שווי פנימי - מעריכי שווי בלתי תלויים, דצמבר 2013

 

התפתחות מכפיל ההון העצמי בבנקאות הישראלית והגורמים המשפיעים עליו בין השנים 2004-2008 

רועי פולניצר, רבעון לבנקאות, יולי 2009

 

יכולת החיזוי של מדד אלטמן: בחינה אמפירית של חברות ציבוריות בישראל בשנים 2000-2007

רועי פולניצר ושילה ליפשיץ, נייר עבודה, יוני 2009

 

מידת האינפורמטיביות של ערכי ה-VaR המדווחים על ידי הבנקים בישראל

שילה ליפשיץ ורועי פולניצר, מכון יוסף קסירר למחקר בחשבונאות, אוקטובר 2008

bottom of page