טיפים

מודל סכימת הבניה מלמטה

 

תיאוריית תמחור הארביטראז' (APT)

 

התאמות למכפיל הרווח הנקי

 

הקשר בין שיעורי היוון, שיעורי נכיון ומכפיל הרווח הנקי

 

שיקולי שליטה לעומת מיעוט בעת גיבוש העלות ההון הממוצעת המשוקללת ׁ(WACC)

 

אומדני ביתא המצוטטים על ידי ספקי מידע

 

שיטות להבעת הסיכון הלא סיסטמטי

 

רכיב פרמיית סיכון הענף

 

רכיב פרמיית הסיכון הספציפי לחברה

 

רכיב פרמיית סיכון הגודל

 

הקשר שבין הסיכון ועלות ההון

 

צמיחה

 

עוד על מושגי יסוד

 

עלות ההון שווה לשיעור הנכיון

 

גורמי סיכון

 

שיטת תזרימי המזומנים העודפים (Excess Cash Flow Method)

 

ערך השייר (Terminal Value)

 

שיטת היוון תזרימי המזומנים

 

שימוש במידע היסטורי

 

הגדרת זרם ההטבות

 

התאמות בגין סינרגיות כתוצאה ממיזוגים ורכישות

 

התאמות בגין נכסים והתחייבויות לא תפעוליים והכנסות והוצאות נלוות

 

התאמות בגין חריגות מכללי חשבונאות מקובלים ו/או בגין פריטים יוצאי דופן, חד-פעמיים ולא רגילים

 

התאמות נוספות בגין מאפייני בעלות

 

התאמות בגין מאפייני בעלות

 

תהליך הנרמול

 

ניתוח השוואתי

 

דוחות כספיים מנורמלים לגודל

 

ניתוח דוחות כספיים היסטוריים

 

הצגת המחקר בדו"ח

 

מחקר בדבר חברות ועסקאות דומות

 

מחקר כלכלי

 

מאגרי מידע עסקיים ופיננסיים

 

טכניקות מחקר ותכנון החיפוש

 

קבלת מידע פנימי

 

עקרונות פרקטיקת הערכות השווי

 

הנחת בסיס השווי (Premise of Value)