אירוע מס

הערכת שווי לצרכי מס נדרשת לרוב במקרים בהם מבוצעת עסקה הנחשבת כאירוע מס. כך למשל, העברת נכס הון כגון ניירות ערך, זהב, מניות של חברות, ונדל״ן במתנה (להבדיל מירושה) מהווה אירוע מס בידי נותן המתנה.

 

כלומר הרווח שנוצר מעליית ערכו של אותו נכס ממועד רכישתו ועד מועד העברתו נחשב לממומש במועד העברת הנכס במתנה. המס המוטל הוא מס רווח הון רגיל. עם זאת החוק מעניק פטור ממס זה לנותן המתנה כאשר המתנה היא לקרוב משפחה. כאשר המקבל אינו קרוב צריך לשכנע את פקיד השומה שהמתנה ניתנה בתום לב ולא מהווה מעין תמורה המגיעה למי שקיבל את המתנה.

כך למשל, העברת נכס הון כגון ניירות ערך, זהב, מניות של חברות, ונדל״ן במתנה (להבדיל מירושה) מהווה אירוע מס בידי נותן המתנה. כלומר הרווח שנוצר מעליית ערכו של אותו נכס ממועד רכישתו ועד מועד העברתו נחשב לממומש במועד העברת הנכס במתנה. המס המוטל הוא מס רווח הון רגיל. עם זאת החוק מעניק פטור ממס זה לנותן המתנה כאשר המתנה היא לקרוב משפחה. כאשר המקבל אינו קרוב צריך לשכנע את פקיד השומה שהמתנה ניתנה בתום לב ולא מהווה מעין תמורה המגיעה למי שקיבל את המתנה.

 

כאשר נותן המתנה מקבל פטור ממס, מקבל המתנה ״נכנס לנעליו״ של הנותן לצורכי מס כך שהמס שנצבר בידי הנותן ישולם בידי המקבל. עם זאת, ייתכנו תכנוני מס שונים עקב ההבדלים בין משטרי המס והפטורים החלים על נותן המתנה לעומת מקבל המתנה ביחס לרווח שנצבר עד מועד ההעברה. למשל, מקבל מתנה יוכל לקזז הפסדים שנצברו אצלו כנגד הרווח שנצבר בידי הנותן בעת מכירת הנכס.

 

לפיכך, הערכות שווי לצרכי מס נדרשת לרוב כשמדובר בעסקה בה יש יחסים מיוחדים בין הצדדים לעסקה ועל כן ייתכן כי רשויות המס יביעו עמדה כי השווי האמיתי הכלכלי של העסקה שונה מהעסקה בפועל. כשהעסקה הינה בין צדדים שאין ביניהם יחסים מיוחדים הרי שסביר להניח כי העסקה בוצעה בשווי הוגן ולכן לרשויות המס ישנה יכולת מועטה יותר לטעון כי שווי העסקה לצרכי מס שונה משווי העסקה בפועל.

 

העסקאות הנפוצות שבהן נדרשות הערכות שווי לצרכי מס הינן: מכירת מניות או פעילות בין יחיד לחברה שבשליטתו, מכירת מניות ו/או פעילות בין קרובי משפחה, שינוי מבנה החזקות ועוד. את הערכות השווי לצרכי מס ניתן לחלק להערכות שווי המבוצעות מראש ולהערכות שווי המבוצעות בדיעבד.

 

הערכות שווי המבוצעות מראש הינן הערכות שווי המבוצעות בסמוך או לפני ביצוע העסקה עצמה כאשר חלקן משמש את בעל העסק כחלק מהחומר המועבר לרשויות המס על מנת לקבל החלטה מקדמית (פרה רולינג) למהלך האמור להתבצע וחלקן מתבצע לצרכי גיבוי למקרה שבו בעתיד יטענו רשויות המס על שווי עסקה שונה. הכנת הגיבוי מראש חשובה הן בהיבט של חיזוק טיעוני בעל העסק לגבי השווי הכלכלי של העסקה שביצע והן בהיבט של הפחתת הסיכונים של בעל העסק שכן שימוש בהערכת שווי מקצועית התומכת בשווי העסקה מפחיתה משמעותית את סיכוני בעל העסק להיות מואשם על ידי רשויות המס בביצוע פעולות החורגות ממהלכי מס לגיטימיים.

 

הערכות שווי המבוצעות בדיעבד נדרשות במועד בו רשויות המס החלו בבדיקת העסקה שבוצעה בעבר וטוענות כי שווייה האמיתי שונה משווייה בפועל. את הבקשה להערכת השווי בדיעבד יקבל בעל העסק בהליכי הדיונים מול רשויות המס או לחילופין בעת ההליך המשפטי, אז תידרש, במקרים רבים, גם עדות מומחה.

 

במקרים כאלה מומלץ למעשה לבעל העסק לשכור את שירותיו של מעריך שווי מוסמך שיוכל להתמודד כנגד הערכת השווי של מס הכנסה, הואיל והערכת השווי של מעריך השווי המוסמך יכול שתגיע להליך משפטי ואז יהיה על מעריך השווי לשכנע את בית המשפט שהערכת השווי שלו עדיפה על זו של מס הכנסה.