חוות דעת סולבנטיות

חוות דעת סולבנטיות נדרשת בלא מעט מקרים.

 

מקרה אחד הוא במצב שבו דירקטוריון חברה מחליט לחלק דיבידנד לבעלי המניות. על פי סעיף 302 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999, נדרש דירקטוריון החברה לבחון את עמידת החברה במבחן הרווח ובמבחן יכולת הפירעון. מבחן יכולת הפירעון חייב להיתמך בחוות דעת מקצועית שמטרתה למעשה היא לבדוק האם קיים חשש סביר שאותו תשלום דיבידנד ימנע מהחברה את היכולת לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות בהגיע מועד קיומן. בנוסף, על חוות הדעת לבחון מהן ההשלכות של תשלום הדיבידנד על מצבה הכספי של החברה ונזילותה, על פעילותה במתכונת הקיימת, על תכניות ההשקעה שלה, על מבנה ההון שלה ועל רמת המינוף שלה.

מקרה אחר הוא במצב שבו דירקטוריון חברה מחליט לבצע מיזוג עם חברה אחרת. על פי סעיף 315 לחוק החברות, נדרש דירקטוריון לבחון האם קיים חשש סביר שעסקת המיזוג תמנע מהחברה את היכולת לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות בהגיע מועד קיומן.

 

מקרה נוסף הוא כאשר נושה של חברה פונה לבית המשפט בבקשה לתוכנית הבראה לחברה לפי סעיף 350 לחוק החברות בטענה כי החברה הינה חדלת פירעון, לחילופין בבקשה לפירוק החברה לפי סעיף 258 לפקודת החברות בטענה כי החברה הינה חדלת פירעון או לחילופי חילופין בבקשה להתנגד למיזוג החברה לפי סעיף 319 לחוק החברות בטענה כי קיים חשש סביר שעקב המיזוג לא יהיה ביכולתה של החברה הקולטת לקיים את התחייבויותיה של החברה המתמזגת.