פרסומים 2022

פולניצר, ר' (2022), "חוק פסיקת ריבית והצמדה – כלי עזר אקטוארי שחובה להכיר", אפריל (פורסם באתר שווי פנימי).

פולניצר, ר' (2022), "לוחות סילוקין: לוח סילוקין רגיל לעומת שפיצר ולוח סילוקין בלון לעומת בולט", מרץ (פורסם באתר שווי פנימי).

מצגת "התחשבות באירועים עוקבים אחרי מועד ההערכה"

פולניצר, ר' (2022), "חישובי הון: שווי עתידי של סדרת תשלומים ושווי נוכחי של סדרה אינסופית צומחת", פברואר (פורסם באתר שווי פנימי).

פולניצר, ר' (2022), "חישובי ערך: שווי נוכחי ושווי עתידי של סכום חד פעמי ושווי נוכחי של סדרת תשלומים", פברואר (פורסם באתר שווי פנימי).

מצגת "כימות נזקים מסחריים"

פולניצר, ר' (2022), "קביעת שיעור הנכיון הראוי להיוון אובדן רווחים עתידיים בתביעות נזקים מסחריים", פברואר (פורסם באתר שווי פנימי).

פולניצר, ר' (2022), "משוואת קירוב פולניצר לגזירת השינוי הנדרש בריבית התחשיבית משיעור השינוי הרצוי בקצבת הפנסיה החודשית", ביטוח ופיננסים - המגזין של לשכת סוכני הביטוח בישראל, פברואר.

פולניצר, ר' (2022), "כל שוק פיננסי חווה תזוזה יומית אחת של 4 סטיות תקן", ביטוח ופיננסים - המגזין של לשכת סוכני הביטוח בישראל, ינואר.