גישת השוק

גישת השוק להערכת שווי של עסקים מעריכה את שווייה של חברה על ידי השוואתה לחברות דומות אחרות או לזכויות בחברות דומות שנמכרו ביחס למשתנים בסיסיים של החברה נשוא הערכת השווי, כגון מכירות, רווח נקי, EBIT (הרווח התפעולי), EBITDA (הרווח התפעולי לפני פחת והפחתות) וכו'.

 

קיימים מספר מאגרי מידע המספקים פרטים אודות עסקאות שנעשו בחברות פרטיות (כגון: Pratt's Stats, BIZCOMPS, Done Deals ועוד). באמצעות מאגרי מידע אלה, ניתן למעשה לגבש וליישם "מכפילי תמחור" כגון מחיר/מכירות או מחיר/רווח נקי על משתנים בסיסיים של חברות הדומות לחברה נשוא הערכת השווי על מנת לקבל טווח שוויים פוטנציאלי.

 

בנוסף, ניתן ליישם מכפילי תמחור שכאלה גם על מחירי השוק של חברות ציבוריות, לפי העניין. על פי גישה זו, מידע ציבורי זמין בנוגע לשווי השוק של ההון העצמי ו/או החוב של חברות ציבוריות משמש לגיבוש מכפילי התמחור.