הנהלה

רועי פולניצר, CRM ,FRM ,PRA ,LRA ,IRA ,ORA ,CRA ,MRA ,FEM ,QFV ,CFV הינו סמכות מקצועית מוכרת וידועה בתחומי הערכות השווי והאקטואריה הפיננסית בישראל ופרסם מאות מאמרים מקצועיים בנושאים הללו כמו גם כמה מאמרים אקדמיים שפורסמו בכתבי עת מקצועיים שפיטים.

 

מר פולניצר הוא בעליו של "שווי פנימי", משרד פרטי המתמחה בביצוע הערכות שווי בלתי תלויות של תאגידים, נכסים בלתי מוחשיים ומכשירים פיננסיים מורכבים והוא מייסד לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA), גוף הפועל להסדרה וולונטרית ולעיצובם מחדש של תחומי הערכות השווי והאקטואריה הפיננסית בישראל.

 

בעשור האחרון, מר פולניצר ייעץ למשרדי רואי חשבון, משרדי ייעוץ כלכלי וחברות ציבוריות ופרטיות, וחיווה את דעתו המקצועית באלפי הערכות שווי ועבודות יעוץ כלכליות שונות, לצרכי אמידת השווי ההוגן, בין היתר בהתאמה לתקני חשבונאות ישראליים, בין לאומיים (IFRS) ואמריקאיים (US GAAP), לצרכי היערכות לקראת מיזוגים, רכישות ותהליכי מכירה, לצרכי דיווח לרשויות שונות, כחוות דעת לצרכים משפטיים ולמטרות חשבונאיות ועסקיות אחרות. 

 

מר פולניצר מחזיק בתואר ראשון בכלכלה מאוניברסיטת בן גוריון ותואר שני, עם התמחות במימון, גם כן מאוניברסיטת בו גוריון. מר פולניצר למד בתוכנית ללימודי תעודה באקטואריה באוניברסיטת חיפה ובתוכנית לניהול סיכונים פיננסיים (250 שעות) במתכונת FRM של אוניברסיטת אריאל.

 

ההכרה המקצועית במר פולניצר כסמכות מקצועית נובעת, בין היתר, מהיותו מוסמך כמנהל סיכונים פיננסיים (FRM) מטעם האיגוד העולמי למומחי סיכונים (GARP), כמומחה לניהול סיכונים (CRM) מטעם האיגוד הישראלי למנהלי סיכונים (IARM), כמעריך שווי מימון תאגידי (CFV), מעריך שווי מימון כמותי (QFV), מודליסט פיננסי וכלכלי (FEM), אקטואר סיכוני שוק (MRA), אקטואר סיכוני אשראי (CRA), אקטואר סיכונים תפעוליים (ORA), אקטואר סיכוני השקעות (IRA), אקטואר סיכוני חיים (LRA) וכאקטואר סיכונים פנסיוניים (PRA) מטעם לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA). בנוסף, רועי עבר בהצלחה את כל בחינות הרשות לניירות ערך לרישיון מנהל תיקים בישראל.

 

מר פולניצר משמש כיו"ר ומנכ"ל לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA), פיתח את 9 תוכניות ההסמכה של הלשכה, כתב את כללי האתיקה והסטנדרטים המקצועיים של הלשכה ואת 8 גילויי הדעת של הלשכה העוסקים בקביעת האומדנים האמפיריים המשמשים לחישוב שיעור ההיוון.

 

מר פולניצר כיהן כיו"ר וועדת פולניצר לקביעת קווים מנחים עבור עובדי רשות המסים בישראל לביצוע, פיקוח וניהול הערכות שווי של תאגידים, נכסים בלתי מוחשיים ומכשירים פיננסיים (עבור רשות המסים בישראל).

 

מר פולניצר ייבא ארצה את המודל הטוב ביותר בעולם להערכת שווי ופיצול מכשירי חוב/הון היברידיים (כגון: אג"ח להמרה, הלוואה המירה ומסגרת מימון המירה) והתאים אותו למאפיינים הייחודיים של שוק איגרות החוב להמרה הישראלי. רועי הביא לשינוי המתודולוגיה המשמשת בארץ להערכת שווי ופיצול מכשירי חוב והון משולבים באמצעות פרסום עבודהף שביצע רועי עבור חברה ציבורית בנושא זה, באתרי מגנ"א ומאי"ה.

 

מר פולניצר הקים את "שווי פנימי" אשר בין היתר מספק לחברות, משרדי רואי חשבון ומשרדי ייעוץ כלכלי עקומי תשואות חסרי סיכון בישראל ומטריצות מרווחי אשראי, בהתבסס על מתודולוגיה יחודית וחדשנית לבניית עקומי תשואות להיוון תזרימי המזומנים של מכשירים (נכסים והתחייבויות) פיננסיים בכלל ולהתחייבויות פנסיוניות בפרט, אשר פותחה על ידי רועי. למעשה "שווי פנימי" הינו אחד משלושת הגורמים המצטטים המוכרים בארץ של מטריצות ריביות להיוון מכשירים (נכסים והתחייבויות) פיננסיים והתחייבויות פנסיוניות.

 

מר פולניצר פיתח את מודל פולניצר לצורך חישוב שווייה הכלכלי של חברה פרטית, נוסחת פולניצר לצורך חישוב סטיית התקן הנכסית של חברה ציבורית, פונקציית פולניצר ללצורך כימות שיעור הדיסקאונט בגין אי הסחירות של נכס לא סחיר (DLOM), ציון פולניצר לצורך דירוג סינטטי של חברה ישראלית פרטית וציבורית כאחד, מדד פולניצר לצורך להערכת שווייה הכלכלי הפנימי "האמיתי" של חברה ציבורית, פרמיות פולניצר צורך התאמת שיעור התשואה הנדרש על מניה לשיעור התשואה שהתממש בפועל ובימים רועי שוקד על פיתוחים נוספים.

 

מר פולניצר נמנה על מאגר יועצי רשות המיסים בישראל בתחומים הבאים: הערכות שווי נכסים בלתי מוחשיים בעסקאות מקרקעין והערכת שווי בנושא שינוי מבנה עסקי ומחירי העברה (Transfer Prices).

 

מר פולניצר נמנה על רשימת "המומחים הכלכליים" ("עד כלכלי מומחה") של בתי המשפט ובתי הדין הרבניים השונים בישראל בתחומי הערכות שווי והאקטואריה.

 

מר פולניצר הינו מרצה מבוקש להערכת שווי, ניהול סיכונים ואקטואריה, המופיע בפני חברי הנהלה ודירקטורים, ובפורומים מקצועיים של של לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל. בעברו שימש רועי כמרצה בקורסים מתקדמים בניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות במכללה האקדמית אשקלון.