גילויי דעת (Statement of Financial Valuation Standards)

התקנים האתיים והמקצועיים של לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA)

 

המילון הבינלאומי למונחים בתחום הערכות השווי של עסקים

 

גילוי דעת (SFVS) מספר 1 של IAVFA: קביעת שווי החוב (D) ויחס המנוף הפיננסי [D/(D+E)] הנורמטיבי ארוך הטווח לצורך חישוב עלות ההון הממוצעת המשוקללת (WACC)

 

גילוי דעת (SFVS) מספר 2 של IAVFA: קביעת שיעור הריבית חסרת הסיכון (Rf) ארוכת הטווח לצורך חישוב עלות ההון העצמי (Ke) וקביעת שיעור הצמיחה הפרמננטית (g)

 

גילוי דעת (SFVS) מספר 3 של IAVFA: קביעת המודל לאמידת עלות ההון העצמי (Ke)

 

גילוי דעת ׁ(SFVS) מספר 4 של IAVFA: קביעת רכיב פרמיית הסיכון בשוק ההון (Rm- Rf) ורכיב פרמיית סיכון המדינה לצורך חישוב עלות ההון העצמי (Ke)

 

גילוי דעת (SFVS) מספר 5 של IAVFA: קביעת שיעור המס התאגידי הנורמטיבי ארוך הטווח (T) לצורך חישוב עלות ההון הממוצעת המשוקללת (WACC)

 

גילוי דעת (SFVS) מספר 6 של IAVFA: הגדרת ההתקשרות לביצוע הערכת שווי והשגת המידע הנחוץ

 

גילוי דעת (SFVS) מספר 7 של IAVFA: אמידת הביתא הממונפת מחדש (bl) לצורך חישוב עלות ההון העצמי (Keׂ)

 

גילוי דעת (SFVS) מספר 8 של IAVFA: אמידת עלות החוב הנורמטיבית ארוכת הטווח (Kd) ומרווח האשראי הנורמטיבי ארוך הטווח (CS) המשוחררים מכל שעבוד ובטוחה של החברה לצורך חישוב עלות ההון הממוצעת המשוקללת (WACC)

 

דוח הוועדה לקביעת קווים מנחים עבור עובדי רשות המסים בישראל לביצוע, פיקוח וניהול הערכות שווי של תאגידים, נכסים בלתי מוחשיים ומכשירים פיננסיים

 

גילוי דעת (SFVS) מספר 9 של IAVFA: חישוב זכויות פנסיוניות בקופות לצבירת כספים במסגרת החלופה לאיזון בסכום חד פעמי במונחי נטו מחושב למועד הקרע, לעניין איזון משאבים בין בני זוג

 

גילוי דעת (SFVS) מספר 10 של IAVFA: חישוב זכויות פנסיוניות בקופות לצבירת זכויות במסגרת החלופה לאיזון בסכום חד פעמי במונחי נטו מחושב למועד הקרע, לעניין איזון משאבים בין בני זוג

 

גילוי דעת (SFVS) מספר 11 של IAVFA: חישוב זכויות סוציאליות במסגרת החלופה לאיזון בסכום חד פעמי במונחי נטו מחושב למועד הקרע, לעניין איזון משאבים בין בני זוג

 

גילוי דעת (SFVS) מספר 12 של IAVFA: חישוב חישוב רכבים ונכסים והתחייבויות פיננסיים במסגרת החלופה לאיזון בסכום חד פעמי במונחי נטו מחושב למועד הקרע, לעניין איזון משאבים בין בני זוג