מומחיות

 • מר פולניצר הינו יו"ר הוועדה לקביעת קווים מנחים עבור רשות המסים בישראל לביצוע, פיקוח וניהול הערכות שווי של תאגידים, נכסים בלתי מוחשיים ומכשירים פיננסיים (עבור רשות המסים בישראל), 2016. רצ"ב קישור

 • מר פולניצר נמנה על רשימת היועצים של רשות המסים בישראל בתחום הערכות שווי בנושא שינוי מבנה עסקי (קרי, קביעת שווי הוגן למחירי העברה בין חברתיים ובין לאומיים).

 • מר פולניצר נמנה על רשימת היועצים של רשות המסים בישראל בתחום הערכות שווי בנושא נכסים בלתי מוחשיים (כגון: פטנטים, סימני מסחר, קשרי לקוחות, הון אנושי ועוד) בעסקאות מקרקעין.

 • מר פולניצר נמנה על רשימת המומחים הכלכליים של בתי משפט השלום במחוז תל אביב בתחום הערכות שווי והאקטואריה.

 • מר פולניצר נמנה על רשימת המומחים הכלכליים של בתי משפט השלום במחוז חיפה בתחום הערכות שווי והאקטואריה.

 • מר פולניצר נמנה על רשימת המומחים הכלכליים של בית משפט השלום בחדרה בתחום הערכות שווי והאקטואריה.

 • מר פולניצר נמנה על רשימת המומחים הכלכליים של בית משפט השלום בקריית גת בתחום הערכות שווי והאקטואריה.

 • מר פולניצר נמנה על רשימת המומחים הכלכליים של בית משפט השלום באשקלון בתחום הערכות שווי והאקטואריה.

 • מר פולניצר נמנה על רשימת המומחים הכלכליים של בית משפט השלום באשדוד בתחום הערכות שווי והאקטואריה.

 • מר פולניצר נהנה ממעמד מקצועי גבוה כמומחה עצמאי בלתי תלוי, לכאורה ולמעשה, לצרכי הסתמכות בידי רואי החשבון המבקרים של משרד רואי החשבון קוסט-פורר-קסיררר (כיום ERNST & YOUNG ישראל) ורשות ניירות ערך בישראל.

 • מר פולניצר פיתח מתודולוגיה ייחודית לבניית עקומי תשואות להיוון תזרימי המזומנים של מכשירים (נכסים והתחייבויות) פיננסיים בכלל ולהתחייבויות פנסיוניות בפרט, אשר אושרה על ידי הרשות לניירות ערך: רצ"ב קישור (ראה עמ' 218)

 • מר פולניצר פיתח מתודולוגיה ייחודית לדירוג פנימי של חברות (קרי, דירוג מנפיק) בגישת ה- PIT (קרי, ה- Point In Time) המבוססת על נתונים המשתמעים באופן ישיר או עקיף מנתוני שוק הנצפים באופן ישיר או עקיף.

 • מר פולניצר פיתח מתודולוגיה ייחודית לקביעת פרמיית גודל לחברות ישראליות.

אקטואריית סיכוני שוק

מידול פיננסי וכלכלי

הערכות שווי מימון תאגידי