עדות מומחה

עדות בתצהיר או עדות באולם בית משפט ככל שזו שתידרש בהמשך להתקשרות לביצוע הערכת שווי.