ניסיון

אקטואריית סיכוני שוק

מידול פיננסי וכלכלי

הערכות שווי מימון כמותי

הערכות שווי מימון תאגידי

 • פיתוח, יישום ותיקוף מודלים של VaR של סיכוני שוק (אנליטי, היסטורי, מונטה קרלו) במסגרת הערכות שווי וניתוח סיכונים לדוח גלאי 2, במסגרת רגולציה לחברות תעודות סל, לחברות ביטוח, לבנקים, לגופים מוסדיים ולחברות פורקס

 • עריכת מבחני קיצון למודלים של של VaR של סיכוני שוק (אנליטי, היסטורי, מונטה קרלו)

 • בניית מטריצות של קורלציות בין גורמי סיכון או מידול קופולות

 • הערכת שווי אג"ח מגובות משכנתאות (MBS)

 • בניית עקומי תשואות להיוון תזרימי המזומנים של מכשירים (נכסים והתחייבויות) פיננסיים בכלל ולצרכי שוק עמוק (IAS 19)

 • בניית עקומי סטיות תקן או חיוכי תנודתיות.

 • ייעוץ והכנת מודלים כלכליים מורכבים מורכבים (לרבות BOT ו- PPP).

 • ייעוץ והכנת מודלים לשווי פרמיות שליטה ודיסקאונטים בגין אחזקת מיעוט.

 • ייעוץ והכנת מודלים לשווי דיסקאונטים בגין היעדר סחירות ודיסקאונטים בגין מימוש בלוק מניות גדול.

 • ייעוץ והכנת מודלים לשווי דיסקאונטים בגין איש מפתח ודיסקאונטים בגין  הסדר כובל.

 • ייעוץ והכנת מודלים לשווי דיסקאונטים בגין היעדר זכות הצבעה ודיסקאונטים בגין חברת השקעות.

 • ייעוץ והכנת מודלים לשווי דיסקאונטים בגין עלויות הנזלה ודיסקאונטים בגין העדר פיזור.

 • ייעוץ והכנת מודלים לשווי דיסקאונטים בגין נכסים לא-הומוגניים ודיסקאונטים בגין סיכון חברה קטנה.

 • בדיקות הגנה לחשבונאות גידור (Hedge Effectiveness Tests)

 • שווי הוגן הערכת שווי לנגזרים משובצים (Embedded Derivatives)

 • הערכות שווי וניתוח סיכונים לדוח גלאי 2 (ניתוחי רגישות, VaR)

 • הערכות שווי וניתוח סיכונים ל- IFRS 7 ול- 9 IFRS

 • הערכות שווי אגרות חוב להמרה, אופציות פיננסיות ופוזיציות נגזרים מורכבות

 • מודלים פיננסיים ואינפלציוניים (IAS 39 AG-7, AG-8)

 • ניתוח סיכוני אשראי

 • הערכת שווי תאגידים ומגזרים

 • הערכות שווי למגזרי האנרגיה, נפט וגז

 • הערכות שווי נכסים בלתי מוחשיים

 • ייחוס עודף עלות הרכישה (PPA – Purchase Price Allocation)

 • בדיקות פגימה (Impairment) למוניטין

 • הערכת שווי אופציות משובצות ואופציות ריאליות

 • שווי הוגן אופציות לעובדים (ESOP), לרבות 409A

 • פיצול רכיבי אקוויטי ומכשירי הון/ התחייבות מורכבים (PWERM / CCM / OPM)

 • הערכת שווי לכימות נזקים, התחייבויות תלויות, ערבוית והלוואות

 • חוות דעת מומחה כלכלית וחשבונאית בהליכים משפטיים
  הערכות שווי יחסי מיזוג וייעוץ עסקאות

 • קביעת שווי הוגן למחירי העברה בין חברתיים ובין לאומיים ׁ(At Arm’s Length)

דיווח חשבונאי

אקטואריית סיכונים פנסיוניים

אקטואריית סיכוני השקעות

שירותי הערכות שווי

אקטואריית סיכונים תפעוליים

אקטואריית סיכוני אשראי

 • בדיקות פנסיות וביטוחי חיים (בדיקת נכונות גובה הפנסיה, ביטוחי חיים וקצבאות)

 • חוות דעת אקטוארית בנושא איזון משאבים עקב גירושין (חישוב חלוקת נכסים וזכויות שונות בין בני הזוג לרבות הערכות שווי עסק)

 • ייעוץ אקטוארי (מודלים לניהול סיכונים, פנסיה בקיבוצים ותמחור מוצרים)

 • חישוב זכויות עובדים (חישובי שכר שונים, בפנסיה ובזכויות סוציאליות)

 • תקן IAS19 (חישוב מחויבות מעסיקים בגין זכויות עתידיות של עובדים)

 • הערכות שווי חברות ביטוח, חברות לניהול קופות גמל, חברות לניהול קרנות פנסיה, חברות לניהול קרנות נאמנות חברות לניהול תעודות סל וסוכנויות ביטוח

 • פיתוח, יישום ותיקוף מודלים של VaR של סיכוני השקעות (Component, Marginal Incremental ו- Portfolio) במסגרת רגולציה לחברות תעודות סל, לחברות ביטוח, לבנקים, לגופים מוסדיים ולחברות פורקס

 • אמידת העודף בסיכון (SaR) בקרנות פנסיה

 • אמידת מדדי ביצועי תיק/קרן המותאמים לרמת הסיכון (שארפ, טריינור, ג'נסן, סורטינו, יחס המידע)

 • אמידת מדדי תשואה מותאמת לסיכון (RORAC, RAROC, RARORAC)

 • פיתוח, יישום ותיקוף מודלים של VaR של סיכונים תפעוליים (גישת LDA) במסגרת רגולציה לחברות תעודות סל, לחברות ביטוח, לבנקים, לגופים מוסדיים ולחברות פורקס

 • פיתוח, יישום ותיקוף מודלים של VaR של סיכוני נזילות (אקסוגני, אנדוגני והמרווח הקבוע) במסגרת רגולציה לחברות תעודות סל, לחברות ביטוח, לבנקים, לגופים מוסדיים ולחברות פורקס

 • אמידת הנזילות בסיכון (LaR) ומח"מ הנזילות

 • אמידת הדירוג הסינטטי של חברה באמצעות מודלים סטטיסטיים (Altman, Beaver, Fitrex, מודל ההסתברות הלינארית, מודל לוגיט, מודל הפרוביט, מודל הפרדה עם משוואות קנוניות וכו') ומימוניים (Merton, VK, KMV ,Galai-Masulis)

 • פיתוח, יישום ותיקוף מודלים של VaR של סיכוני אשראי (KMV ו- CreditMetrics) במסגרת רגולציה לחברות ביטוח ולבנקים

 • חוות דעת כלכלית לבחינת יכולת הפירעון והאיתנות הפיננסית של חברה (לצרכי חלוקת דיבידנד, בעת בקשה לפירוק ולבחינת הסדר חוב)

 • הערכת שווי אג"ח המגובות במאגד איגרות חוב (CDO מזומן ו- CDO סינטטי)

 • הערכת שווי נגזרי אשראי (CDS) ושטרות צמודי אשראי (CLN)

 • מדידת סיכוני צד נגדי (CVA ו- DVA).