פרסומים 2022

פולניצר, ר' (2022), "מנקודת מבטו של אקטואר ביטוח חיים ופנסיה: על פוליסה ומוטבים - כתבה מס' 10?", אוגוסט (פורסם באתר שווי פנימי).

פולניצר, ר' (2022), "האם ניתן לקבוע את פרמיית הביטוח לכלי צמ"ה (ציוד מכני הנדסי) ע"פ עקרונות אקטואריים מקובלים?", יולי (פורסם באתר שווי פנימי).

פולניצר, ר' (2022), "חברות הביטוח ממשיכות לגבות פרמיות בגין ביטוחי חיים המבוססות על לוחות תמותה לא עדכניים", יולי (פורסם באתר שווי פנימי).

פולניצר, ר' (2022), "מנקודת מבטו של אקטואר ביטוח חיים ופנסיה: מהו מרכיב הריסק? – כתבה מס' 9", יולי (פורסם באתר שווי פנימי).