גישת הנכס

גישת הנכס להערכת שווי של עסקים מעריכה את שווייה של חברה על ידי התאמת הנכסים וההתחייבויות שלה לשווי שוק הוגן וההפרש מייצג את "השווי הנכסי הנקי" של החברה. ההליך מתאם כל פריט (נכס או התחייבות) במאזן לשווי השוק ההוגן שלו. יש להעריך את שוויים גם של נכסים או התחייבויות שאינם מצויים במאזן ולהכניסם לתוך מאזן. גישה זו על פי רוב אינה ישימה עבור עסק חי רווחי היות שבמקרה זה השווי טמון בעיקר בכושר הרווחיות של העסק. בגישה זו בדרך כלל לא נעשה שימוש לצורך הערכת שווי זכויות המיעוט, הואיל ולבעלי המיעוט אין את היכולת להנזיל את נכסי העסק.