גישת ההכנסות

גישת ההכנסות להערכת שווי של עסקים מעריכה את שווייה של חברה על ידי אמידת מדד כלשהו לכושר הרווחיות (earning power) שלה בעתיד והמרת מדד זה לערכו הנוכחי על פי שיעור התשואה הנדרש על ידי משקיע כלשהו על ההשקעה בחברה בהתחשב בסיכון הכרוך בהשקעה האמורה.

 

המדד השכיח ביותר לכושר הרווחיות של חברה הוא "תזרים המזומנים הנקי", המייצג את הסכום שהבעלים יוכלו למשוך מהעסק על פני זמן מבלי לסכן אותו כעסק חי. עבור עסק ללא חוב לטווח ארוך, תזרים המזומנים הנקי יחושב באופן הבא:

רווח תפעולי לאחר מס

בתוספת חיובים שאינם במזומן (פחת, הפחתות, ירידת ערך וכו')

בניכוי השקעות ברכוש קבוע

בניכוי עלייה בהון חוזר (או בתוספת ירידה בהון חוזר).